• Walang Nahanap Na Mga Resulta

FORUM KRITIKA: PhIlIPPIne TheATeR And MARTIAl lAw

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "FORUM KRITIKA: PhIlIPPIne TheATeR And MARTIAl lAw"

Copied!
22
0
0

Buong text

(1)

FORUM KRITIKA: PhIlIPPIne TheATeR And MARTIAl lAw SPecTAcle!

The POweR OF PROTeST dRAMA dURIng MARTIAl lAw Spectaculo!

Ang Halina (Sa Mga Eksenang Buhay sa Gitna at Gilid ng Bayang Sinawi at Bumawi) ng mga Dulang Protesta ng mga Kabataang Mandudula

glecy c. Atienza

University of the Philippines, diliman gcatienza@up.edu.ph

Abstract

The paper aims to identify the streams and influences of protest drama in the rich theatrical productions during Martial Law 1972-1986. The focus is on the different perspectives and commitment that shaped the struggles in form and content in the plays staged by selected groups in a number of provinces in the country. The primary staging ground for discussion is the politics of the spectacle which will be traced through the different dynamics of creating a play from the staged text through the process of producing a play.

About the author

Glecy Cruz Atienza holds a PhD in Filipino (Literature) from the University of the Philippines, Diliman where she teaches Philippine literature and creative writing. A multi-awarded playwright, essayist, and actor-director, Atienza has been doing theater work since her high school days. She is currently doing research on Philippine theater terms.

She is currently the chair of the National Committee on Dramatic Arts of the NCCA and the Secretary of the Dramatic Arts Committee of the ITI-UNESCO.

Author’s note

This paper is prepared for Kritika Kultura’s “Teatro Testimonio” on February 19, 2010, from an earlier paper titled

“Mga Eksenang Buhay sa Gitna at Gilid ng Bayang Sinawi at Bumawi” for the conference “The Legacies of the Marcos Dictatorship: Memory, Truth-telling, and the Pursuit of Justice” on September21,1999. Both “Teatro Testimonio” and

“The Legacies of the Marcos Dictatorship” were held at the the Ateneo de Manila University.

Keywords

history of Philippine Theater, protest drama, street theater, student activism

O the True, o the Good and o the Beautiful These are the goals of the City of Man Freedom is basic for creativity

This is the motto of the City of Man!1 (Oratoryo ng Bayan)

(2)

Sapul pagkabata ay pangarap ko nang maging performer at mang-aawit. Pero ano’t naluklok ako sa dulang protesta noong panahon ng batas militar, dito, kung saan ang pagiging artista ay katumbas ng pagbibilad sa kalye, pag-eensayo sa mga gilid at sulok at pagtatanghal habang umiiwas sa pagsikat kaya’t kubli ang identidad. Maningning at kinukuryente ng enerhiya ang mga pagtatanghal na naglalayong makayanig sa mga makasasaksi, sapat upang sila’y matigatig at kumilos upang baguhin ang kanilan kalagayan. Nagbabanyuhay ang mga dula mula sa kung saang sulok ng lansangan upang magbandila ng mga usaping hindi hayagang mapag-usapan sa mga popular na pahayagan subalit buong ringal na itinatanghal sa mga pagsasadula. Totoong spektakulo!

May halinang taglay ang ganitong katangian ng pagsasadula—kagyat, pumuputok sa enerhiya, mapanghikayat at naghahamon ng pagbabago sa komunidad. Hindi ito pasok sa poetics ni Aristotle nang ikatergorya niya ang opsis o spectacle bilang pang-anim lang sa mga katangiang salik ng isang tragedy. Sa aklat na Theories of the Theatre ni Marvin Carlson, ang salitang opsis ay hinalinhan na ng salitang spectacle. Sa Dictionary of The Theater: Terms, Concepts, and Analysis, ang salitang Opsis ay tumutukoy sa “that which is visible, offered to the [gaze], hence its connections with the notions of spectacle and performance.”

Maituring mang tragedy ang temang tinatalakay sa mga dulang nalikha sa panahon ng batas militar, lagi itong nagtatapos sa matimyas na pag-asa ng paglaya at pagtatagumpay. May element ng catharsis, pagpupurga ng mga sakit at sama ng loob tungo sa pagwawagi ng mga inaapi. Ang karanasan ng spektakulo ay higit na napagtitibay ng paglalarawan ni Antonin Artaud sa theater:

For if the theater is like plague, it is not only because it affects important collectivities and upsets them in an identical way. In the theater … there is something both victorious and vengeful … theater also takes gestures and pushes them as far as they will go; like the plague it reforges the chain between what is and what is not, between the virtuality of the possible and what already exists in the materialized nature … The theater restores us all our dormant conflicts and all their powers, and gives these powers names we hail as symbols: and behold! before our eyes, is fought a battle of symbols, one charging against the other, in an impossible melee. (Artaud 27)

Ang pag-iral ng spektakulo sa panahon ng batas militar ay katulad ng binabanggit ni Artaud sa theater and plague. Inihahalintulad niya mga pangyayaring tulad ng

paglalantad ng mga sakit at dumi ng isang tao. Kung ang gamot ay sa katawan ng taong

(3)

may sakit, ang teatro ay sa kulturang nagnanaknak at naghihintay ng kasyong iluluwal ng interaksyong dulot ng dula. Biswal mang maituturing ang karanasan sa panonood ng mga dulang protesta, lumalawig ito sa paglikha ng isang tiyak na karanasan at sa ilang pagkakataong ay tiyak na paglahok sa paglikha ng karanasan bilang ensayo tungo sa pagbabago ng isang malagim na kalakaran o dikaya ay pagkakataon para sa kolaborasyon ng mga mamamayan.

May ganitong hibo ang pagsasadula ng mga dulang protesta sa panahon ng batas militar at higit pa. Mula sa pagkakatali sa teksto, ang spektakular na katangian ng dula ay nasa nakatitigatig na paraan ng paglalahad ng dula na madrama, mapanuya, mapanlibak, at nagbabadya ng pagtatagumpay ng mga nagigipit sa mga nanggigipit.

Katapat ng spektakulo sa pagsadula ang madramang kaligiran at karanasan sa panahong ito. Mga larawan ng mga missing na kamag-anak, mga babaeng nilapastangan, mga kabuhayang nailit ng pulitikong makapangyarihan, kulungang puno ng mga

detenidong pulitikal, mga di-kilalang kalansay sa gitna ng tahiban, mga nguso ng M-16 na nakaamba sa sinumang nais pumalagpag, mga TNT sa sariling bayan sa gitna ng nakalatag na larawan ng Iron Butterfly habang nakikipagsayawan sa yacht kapiling ng mga kaibigang socialite, mga higanteng ukit ng mukha ni Marcos sa isang tinapyas na bundok, mga makikinang na sapatos, alahas, at kotse sa gitna ng gutom at kawalan ng kabuhayan ng maraming Pilipino. Malagim at tigib ng paghihinagpis ang panahon ng batas militar ni Marcos.

Ngunit hindi lahat ng alaala ukol sa batas militar at puno ng sakit at paghihinagpis.

Ang alaala ng kalagayan ng dula sa panahong ito ay madrama rin ngunit di lang dahil sa iyakan. Madrama ang alaala ng batas militar pagkat ang panahong ito ay saksi sa isa sa pinakabuhay at makulay na yugto sg kasaysayan ng dula sa Pilipinas. Kaya rin ito spektakulo.

Spektakulo ang salitang maaaring kumatawan sa kakaibang halinang taglay ng mga dula sa panahong ito. Sa isang naunang papel, tinawag kong mga “eksenang buhay”

ang mga dula sa panahon ng batas militar upang patungkulan ang mga isinasadula ng live dahil panahon na rin ito ng teknolohiya kaya’t hindi na rin bago ang pagsasadula sa telebisyon at pelikula. Ginamit ko ang “eksenang buhay” upang kilalanin ang mga tao, dinamiko, at prosesong nakapaloob sa paglikha at pagpapanatiling buhay ng dula sa panahon ng paniniil at ligalig. Lunsaran ang konsepto ng gitna at gilid sa pagtukoy sa iba’t ibang espasyo ng pagsasadula, hayag at di hayag, na nalikha sa panahon ng batas militar.

Mahalagang puwersa ang mga kabataang mandudula mula sa mga paaralan at komunidad sa paglikha ng mga dulang ito. Palibhasa’y taglay ng kabataan ang gilas,

(4)

lakas ng loob, panahon upang sumabak sa malikhaing gawa, at talas ng isipan at lakas ng loob na tumuklas ng bago, nailuwal ng mga kabataang mandudula ang ilan sa pinakamaningning na dulang marmamarka sa mga dula ng protesta. Nasa kanila ang oras, kasanayan sa pagsusuri, at panahong maglimlim ng karanasan upang maisalin ito sa mapangahas at malikhaing pamamaraan. Kasama sa mga kabataang mandudula ang mga mag-aaral na nasa haiskul at kolehiyo, ang mga mag-aaral na tumigil sa pag-aaral bunsod ng mga pangyayaring pulitikal, ang mga bagong gradweyt, at ang kabataang nasa hanggang edad 30. Tampok sa pagsusuring ito ang mga uri ng dulang nalikha ng mga kabataang mandudula, ang proseso ng paglikha ng mga dula, ang mga mandudula, manonood, at tanghalan ng mga dulang bukod-tangi sa panahong ito.

FrONt ACt: ilANG PASAKAlYE BAGO MAG-BAtAS MilitAr

May pinagmulan ang mga nakilalang dula sa panahon ng batas militar.

Una, laganap ang pagtingin na ang mga dulang maganda ay nakasulat sa Ingles, at kung hindi man mula sa Kanluran ay gumagamit man lamang ng wikang Ingles. Ilang manunulat tulad nina Wilfrido Ma. Guerrero, Marcelino Agana, Severino Montano, at Alberto Florentino ang nagsikap na magsulat ng mga dulang ukol sa mga suliraning panlipunan. Nalimita rin ng gamit ng Ingles ang naaabot na manonood pagkat suliraning panlipunan man ang tinatalakay nito ay nakalilikha pa rin ng paghahati ang kakaibang wika na gamit sa diyalogo.

May mga manunulat pa ring nagsusulat sa wikang sarili, ngunit naipapalabas lamang ito tuwing Linggo ng Wika sa mga paaralan. May pagtingin din na ang mga ito ay hindi sing-husay ng mga dulang Ingles pagkat ang pamantayan ng kahusayan ng dula ay kung ito’y Kanluranin at nasa Ingles. Nauso ang mga dulang Shakespeare, Broadway musicales, at klasikong Kanluranin bilang sanayan sa pag-aaral ng Ingles (Tiongson,

“Ang Dulang Pilipino”). Sinubukan ng ilang manunulat tulad ni Onofre Pagsanhan ang pagsasalin at adaptasyon ng mga dulang Kanluranin, halimbawa ay ang dulang Sinta.

Nakapagbigay ito ng kakaibang pagtingin sa mga dulang nasa wikang sarili (Fernandez).

Nanatili ang ganitong kalakaran at pagtingin sa dula bilang isang likhang kaya lamang gawin ng ilang may angking talino, marunong mag-Ingles, at nakauunawa ng mga pamantayang Kanluranin. Isinasagawa pa rin ang mga dulang nasa wikang sarili ngunit bilang mga “gawi” na matatagpuan lamang sa mga probinsiya at mga sulok-sulok ng lipunan, sa mga lugar na hindi naaabot ng Amerikanisasyon. Samantala, ang ang aktibismo at nasyonalismong nahuhubog sa panahon ng dekada sisenta at sitenta ay nakahubog rin

(5)

ng uri ng dulang magkakaroon ng malaking impluwensiya sa mga dulang makikilala sa panahong ng batas militar.

Kasabay ng muling pagtatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas, naging bahagi ng kilos protesta ang pagsasagawa ng mga dulang kumokondena sa mga batayang suliranin ng lipunan. Sa isang artikulo ni Bienvenido Lumbera, “Philippine Theater (1972-1979):

A Chronicle of Growth Under Constraint,” pinansin niya ang pag-unlad ng mga bagong manunulat sa kabila ng mapaniil na kalagayan ang siyang pinakamahalagang katangian ng panahong ito: “it was the original activist drama groups that provided the opening breakthorugh. Those scripts were often improvised and therefore necessarily crude and uneven, but they exerted compelling power to which audiences responded passionately”

(103).

Sa pamamagitan ng mga grupong pangkultura na nabuo noong panahong ng Unang Sigwa (l970-l971) tulad ng Panday Sining, Tanghalang Bayan, Gintong Silahis, at Kamanyang, muling napopolarisa ang gamit ng mga dulang mula sa karanasan ng mga tao noong papatapos ang dekada sisenta. Susing katangian ng mga dulang ito ang gamit ng wikang Filipino bilang midyum ng pamamahayag sa mga dula. Bukod sa wika, ang mga tema ng pagtuligsa sa kalakaran sa lipunan ang naging sukatan ng katapat nito sa karanasan ng mga tao. Tinalakay ang mga tema ng kahirapan, pang-aapi ng mga naghaharing-uri sa mga dula. Gumamit rin sila ng mga pangalan ng tauhang makapagpapakilala sa mga manonood ng kinakatawang ideya nito, hindi man siya nakagarbo ng kasuotan o ng kagamitan sa entablado (PAKSA).

Tampok na katangian ng mga dulang tulad nito ang pagiging handa sa lahat ng uri ng rebisyon mula sa pagbabago ng banghay ng dula hanggang sa pagbabago ng tauhan.

Sa dulang Welga! Welga! (1970-1971) ng Panday Sining, sinulat ni Bonifacio Ilagan ang dula ngunit lagi itong binabago ayon sa mahigpit na konsultasyon ng direktor na si Leo Rimando. Maraming bersyon ang dulang ito, nababago ayon sa mga kahinaan na nakikita ng direktor mula sa nakasulat na iskrip at mula sa pagtatanghal. Ang dulang Masaker sa Araw ng Paggawa (1970) ni Bonifacio Ilagan, halimbawa, ay pinasulat ni Leo Rimando kay Ilagan isang umaga bago ito itanghal sa steps ng Vinzons’ hall sa University of the Philippines (UP). Inensayo ito kinahapunan upang maipalabas kinabukasan (Rimando).

Ganito rin ang kuwento ni Levy Balgos dela Cruz ukol sa kanilang dulang Kalbaryo ni Juan dela Cruz (1970) na itinanghal ng Tanghalang Bayan sa komunidad ng Tondo. Ang dula ay pagtatanghal ng buhay ng isang karaniwang taong dumaranas ng pandarahop katulad ni Kristo. Ginanap ito sa kalye ng komunidad sa Tondo kaya’t nasaksihan ng mga nasa komunidad sa harap ng kanilang bahay. Walang isang tiyak na entabladong

(6)

nalikha liban lamang sa ilang makeshift na platforms. Ang pagpapahirap ng mga Hudyong kinakatawan ng mga tauhang militar sa dula ay naranasan ng mga tao habang ipinapasa- pasa at tinatapon-tapon si Kristo habang papunta sa Kalbaryo. Habang pinalalabas ito’y nababago nang nababago ang pagtatanghal, depende sa sitwasyon at sa manonood (Balgos dela Cruz).

Nariyan din ang mga itinatanghal sa lansangan, kapag may rally o di kaya ay kilos protesta. May mga kilos protesta ang mga estudyante na humahantong sa

pakikipaggitgitan sa mga Metrocom. Umaawit ng Tamad na Burgis na Ayaw Gumawa (1970) ang mga estudyante habang nakikipaggitgitan at kapag nasa harap na ng mga pulis ay kukutusan ang mga ito sabay takbo papalayo (Lamangan).2

Pinakatampok sa mga pagsasadula ang tinatawag na pista ng mga anyong

pangkultura ang Pest of Badway, na isang caricature ng mga Broadway musicales na galing sa Amerika.

Billed as “Sining ng bayan,” it was the first artists’ happening that

transformed the Plaza Miranda into a huge gallery of people’s art. Against this background of huge murals depicting the “United Front” and caricatures

Contemporarized versions of religious rituals were used in trainings by the Basic Christian Community Organization to bring social issues closer to the people

(La Paz, Iloilo, Philippnes, 1981)

(7)

of the US-Marcos dictatorship (collectively painted by visual artists froups from Sining Bayan and Nagkakaisang Progresibong Artista) poets of PAKSA declaimed poems on economic and political as well as cultural issues. Dancers performed choral numbers and a modern-dance interpretataion of protest song. And towards evening, when people were on their way home from their offices, about five theater groups presented a mini-festival of committed plays, which employed a whole range of styles—from the heavy and serious, hard-line Peking opera style ... to the light and comic and even the slapstick.

Then, as now, crowds reacted most favorably to the choral numbers which infused new words into popular balitaws or balses, featured traditional sway- balance movements, to the comic skits which burlesqued topics like the Dovie Beams scandal and to the musical spoofs on the Filipino’s Americanized education. (Tiongson, Politics of Culture 3-4)

Satirika ang isa sa mga labis na kinalulugdang paraan ng pagsasadula sa panahong ito. Nakakatawa at lubhang mabilis na maintindihan dahil sa mga biswal na kagamitan na agad na nakikilala ng mga nanonood bilang ang pinatatamaang opisyal ng gobyerno o makapangyarihang tao. Marami sa mga bahagi ng grupong ito ay mga estudyante at artistang naniniwala sa kahalagahan ng sining na naglilingkod sa mamamayan.3 Tampok ang elemento ng katatawanan bilang isang paraan ng pagtuligsa mga katiwaliang

nagaganap, pati ang paglikha ng isang pagtatanghalang puntahin ng tao. Dito, maaaring nilang pagtawanan at laitin ang mga tumbalik na kalakaran sa lipunan hanggang sa nais nila na hindi nangangambang madadampot ng militar.

ANG SPEKtAKUlO NG BAtAS MilitAr:

“tHE trUE, tHE GOOD, AND tHE BEAUtiFUl” DEPENDE SA tUMitiNGiN

Spektakulong totoo ang pagkakapataw ng batas militar sa buong kapuluan mula sa huwad na lifting noong 1981 hanggang sa 1986 EDSA Revolution, at naging popular ang ang konsepto ng “true, good, and beautiful” lalo na sa larangan ng sining at kultura.

Ngunit magkaiba ang pakahulugan dito, depende sa tumitingin.

Para sa administrasyong Marcos, nangangahulugan ang “true, good, and beautiful”

ng pagpapalabas ng mga dulang hindi makatitigatig sa status quo. Halimbawa ng mga ito ay ang mga pagtatanghal ng mga dayuhang artista tulad nina Van Cliburn .Sa kabilang banda, ang pagpapakita ng “true, good, and beautiful“ mula sa punto-de-bista ng mga

(8)

pinaghaharian ay nangahulugan ng pagtuklas ng iba’t ibang uri ng dulang may iba’t ibang antas ng pagpapakita ng tunay na kalagayan ng mga Pilipino sa panahon ng batas militar.

Orihinal at nasusulat sa wikang sarili ang mga napaunlad na dula. Pumapaksa ito sa mga usaping panlipunan na nakikita sa mga tampok na sektoral na usapin kaya’t nataguriang mga dulang sektoral. Sa dula-tulang Iskolar ng Bayan (1976) ni Richie Valencia at Ed Vencio, nilarawan ang proseso ng pagkamulat ng isang tipikal na estudyanteng napapasok sa UP. Tinuligsa naman sa farce na Ang Sistema ni Propesor Tuko (1980) ni Al Santos ang kadahupa ng sistema ng edukasyon na hindi naiaangkop sa pagbabago at pangangailangan ng panahon. Sa dulang Mapait sa Bao (1980) ni Reuel Aguila, inilarawan ang buhay ng mga manggagawa sa niyugan at ang halina ng pagpunta sa Saudi upang makabayad sa nakababaong utang. Ang diyalogong May Isang Sundalo (1980) ni Rene Villanueva ay pagtatapat ng isang puta at sundalo na kapwa napilitang magbenta ng kanilang serbisyo bilang pantawid-buhay. Pinaksa naman ni Manny Pambid ang gipit na kalagayan ng mga batilyo sa Batilyo (1976). Sa Pagsambang Bayan (l977) ni Bonifacio Ilagan, hinarap ang usapin ng pakikisangkot ng simbahan sa paghahanap ng solusyon sa mga hinaing ng mamamayan sa anyo ng isang misa. Sa Buwan at Bari sa Eb Major (l984) ni Chris Millado, binigyan ng mukha ang pag-angkop ng mga mamamayang nasangkot sa pagpapatuloy ng rebolusyon sa balangkas ng konsiyertong klasikal. Sa Masaker (l985) ni Joel Albolario, inilarawan ang masaker ng mga magsasaka sa Escalante na gumigunita sa anibersaryo ng batas militar.

Marami ring mga dula ang sumalig sa mga katutubong anyo na nilalangkapan ng mga bagong isyu upang maiugnay sa kontemporaryong buhay. Ang pagtatanghal ng Kahapon Ngayon at Bukas ni Aurelio Tolentino at Estados Unidos Bersus (1979) ni Bonifacio Ilagan na halaw sa dulang Hindo Aco Patay ni Juan Matapang Cruz. Ang kalbaryo sa Kalbaryo ni Juan dela Cruz (1970) ni Levy Balgos dela Cruz at ang Kalbaryo ng Maralitang Tagalungsod (l980s) ng Ugnayan ng Maralitang Tagalungsod, misa sa Pagsambang Bayan ni Bonifacio Ilagan, luksa at prusisyon sa Luksang Bayan l983 , bodabil sa Ilokula ang Ilokanong Drakula ni Chris Millado at Peryante, balagtasan sa Masaker (l983) ni Jess Lopez at Armand Sta. Ana, at alamat sa Ang Lihim ng Prinsesang Di Tumatawa ni Louie Sevilla, ay binigyan ng bagong interpretasyon sa pamamagitan ng kontemporarisasyon.

Mayamang bukal din ang kasaysayan bilang materyal sa mga dulang may paralel na paglalarawan ng mga karanasan sa kontemporaryong buhay. Ang usapin ng pagpapatuloy ng rebolusyon, paniniil sa karapatang pantao, pakikisangkot ng mamamayan para sa pagbabago ng lipunan ay inilarawan sa mga dulang ukol sa buhay ni Bonifacio at ng Katipunan. Halimbawa ng mga ito ang Sigaw ng Bayan (l977) ni Bonifacio Ilagan, Ang

(9)

Walang Kamatayang Buhay ni Juan dela Cruz Alyas (l975) ni Lito Tiongson, May-i, May-i ni Eman Lacaba, Ang Tao, Hayop o Tao” (l975) ni Fernando Josef, Sampung Mga Daliri (l978) ni Richie Valencia at Nannette Matilac, Mayo a Beinte Uno (l977) ni Al Santos.

Ang pagsasalin sa Filipino at adaptasyon ng mga dula sa kontemporaryong buhay ay nakapagbigay din ng ligtas ng kublihan sa harap ng militarisasyon at krisis

pampinansiya. Sa pamamagitan ng mga kilala ng dula, natatalakay ang mga kagyat na isyu samantalang napamumukhang walang banta pagkat klasiko ang dula. Gayundin, malakas ang hila nito para sa manonood na takot pang masangkot sa banta ng panghuhuli. Ginamit na backdrop ang giyerang Muslim at Kristiyano sa pagtalakay ng isyu ng pagmamay-ari sa lupa sa dulang Ang Hatol ng Guhit ng Bilog (l978) nina Franklin Osorio at Lito Tiongson mula sa Caucasian Chalk Circle ni Bertolt Brecht.

Ang mga nabanggit ay mga halimbawa lamang ng mga pagpupulutong pagkat napakaraming dulang nagsulputan sa panahong ito. Kakatwa rin banggitin na ang mga dulang ito, nabanggit ay yaon lamang mga dulang may pamagat at tiyak na awtor pagkat itinanghal sa isang dulaan tulad ng Raha Sulayman Theater sa Fort Santiago o dili kaya ay Wilfrido Ma. Guerrero sa UP. Mangyaring kilala din ang mga nagtanghal ng mga ito tulad ng PETA, UP Repertory, at Dulaang UP. Ngunit ang maganda ring bigyang pansin ay ang mga walang pangalang dula ng mga walang pangalang awtor na madalas maipalabas sa mga kalye.

MGA DUlANG WAlANG PANGAlAN SA lANSANGAN

Sa Cebu, halimbawa, sa gitna ng mainit na pakikipaggitgitan ng mga maralitang tagalungsod sa pagpigil sa proyektong reklamasyon ng lupa sa siyudad para patayuan ng malalaking shopping complexes, mahalagang bahagi ang ginampanan ng mga grupong pangkultura. Ang grupong nakabase sa simbahan, ang Dulaang Katilingban ng simbahang Redemptorista, ang nanguna sa pagsasagawa ng mga dulang iglap sa gitna ng lansangan habang nakikipaggitgitan ang mga tao sa mga militar. Ayon Nenita Pacilan, isa sa mga lider ng grupo, nagtatagal sila ng kung ilang araw sa lansangan kaya’t kailangan nilang magpasimuno ng mga awitan at drama upang mabuhay ang diwa ng mga tao. Habang nasa gitna na ng negosasyon, kinailangan nilang mag-imbento ng mga dula sa oras ding iyon na maglalarawan ng mga iginigiit ng mga tao bilang panlaban sa pambabatuta ng mga militar. Kinailangang buhayin ang diwa ng mga tao habang nasa gitna ng gitgitan.

Kaya’t kasabay ng magdamagang chanting at ahitasyon sa pamamagitan ng mga kanta ay naroon din ang mga dula upang manatili ang mga tao sa hanay (Pacilan).

(10)

Sa kampanyang boykoteo ng eleksyon noong l984, may mga pagsasadulang nagaganap maging sa mga palengke at jeepney o sa mga lugar na matatao. Halimbawa, isang grupong nakabase sa Bulacan ang nagsasagawa ng “invisible theater” sa palengke.

Pasisimulan ang pagsasadula ng dalawang aktor na namamalengke. Sa pamamagitan ng pagtatalo ukol sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, ma-iuugnay na ang mga usapin ukol sa eleksyon. Malakas ang boses ng mga mandudula kaya makapupukaw ito ng atensyon ng iba pang mamimili. Kapag napapalibutan na ng mga tao sa palengke ang dalawang aktor, susumahin ang talakayan sa pamamagitan ng konklusyon na dapat ngang iboykot ang eleksyon. Saka lamang nila pasasalamatan ang mga manonood sa pagtangkilik sa kanilang palabas at mawawala na sila sa dagat ng mga taong nakapalibot sa kanila.4

Bukod sa mga rali, nagaganap din ang mga happening sa mga kabundukan bilang bahagi ng selebrasyon ng Hukbong Bayan. Sa isang iskrip ng selebrasyon ng pagtatatag ng provisional revolutionary government (PRG) sa lugar ni Ka Migo sa Mindanao, ang iskit ay naging paraan upang maipaliwanag ang PRG at upang mabigyan ng pagkakataong magsama-sama ang mga tao. May palitan ng diyalogo at talakayan at magtatapos ang iskit sa pagyayaya sa lahat na maglaro ng basketball (“Ang Atong PRG”).

Samut-sari ang balon ng materyal ng mga dulang nalikha sa panahon ng batas militar. Maaaring sumahin sa mga sumusunod ang mga katangiang ng mga ito.

Una, mariin ang pagpapahalaga ng mga dula sa pagtalakay ng tunay na nangyayari sa lipunan na hindi nababasa sa dyaryo o naririnig sa balita. Ang dula sa makatwid

ay nagiging buhay na pahayagan o living newspaper ng mga usaping hindi tuwirang

The actors in the play Boboy and Kokot wore zorro-like masks when they performed during boycott the election rallies in Liwasang Bonifacio

(Philippine Collegian July 6,1981)

(11)

natatalakay sa media. Pangalawa, samu’t sari ang mga pamamaraan ng pagtatanghal na kinailangang gamitin upang makaligtas sa mata ng militar. Malawak ang range ng mga anyo mula sa realistiko hanggang sa lahat ng uri ng ekspresyunistikong anyo. Kapansin- pansin na may malawak na pagsalig sa konsepto ng total theater ang karamihan sa mga ito, ibig sabihin ay gumagamit ng iba’t ibang anyo ng sining bilang paraan ng pagtatanghal.

Pangatlo, kapansin-pansin din na ang mga dula ay nagtatampok sa mga tauhang hindi maganda o yaong marginalized. Kadalasan din ay naibabaling sa ang bida ang grupo;

walang mga tiyak na pangalan ang mga tauhan noong simula kundi mga generic na pangalan tulad ng “manggagawa 10” o “magsasaka 30.” Nauso din ang konsepto ng ensemble acting o maramihang pagganap na tulad ng Greek chorus. Pang-apat, nagkaroon ng tila pormula ang maraming dula tulad ng simula sa pagpapakita ng suliranin,

kumplikasyon, at paghahati at isolation ng kaaway tungo sa pagkakaisa ng mamamayan at pagtatagumpay. Lagi na’y masayang panoorin ang mga dulang nagtatapos nang may pag-asang inihahain sa gitna ng malagim na kalagayan ng batas militar. Panglima, ang mga pagtatanghal ay tuwinang nakaugnay sa konsepto ng pagbubuo at pagtataguyod ng isang pambansang kilusan kaya’t lagi itong nakaugnay na isang konsepto ng sama- samang pagkilos ng mamamayan para sa kagalingan ng lahat. Pang-anim, ang pagsusulat ng mga dula ay nangyayaring sinusulat ng isang tao o di kaya ay isang grupo. Sa ilang pagkakataong iglap ang pagsusulat—mula lamang sa balangkas ng ideyang ihinanay ng grupo saka unti-unting bubuuin ang mga eksena at diyalogo sa tulong ng mga artista.

Kinilala itong prosesong ito bilang improbisasyon o improvised.

MGA EKSENA SA liKOD NG MGA EKSENANG BUHAY

Lalong kilala ang proseso ng paglikha mula sa iskrip tungo sa dula. Sa panahon ng batas militar, napaunlad na ibang proseso ng paglikha ng dula bunga na rin ng ilang salik.

Una, may pangangailangang magpaunlad ng mga bagong dula mula pa sa kadahupan ng mga dula sa sariling wika nang unang panahon. Pangalawa, mahalagang anyo ng pamamahayag ang dula dahil hindi ito madaling i-kontrol ng militar bunga ng pagiging live performance nito. Bagaman may mga karanasan ng pagha-harrass ng mga militar sa mga pagtatanghal at panghuhuli sa mga nagtatanghal at sa mga nanonood sa ilang pagkakataon, mainam pa rin ang dula dahil sa katangiang nitong live at maaaring dalhin kung saan naroon ang tao.

Mayroon nang nagbabagong pagtingin sa pagtatanghal, di lamang bilang anyo ng libangan kundi bilang gawaing pangkultura o cultural work na layuning hubugin at

(12)

patalasin ang kamalayan ng tao tungo sa isang malaya, siyentipiko, kritikal at mapanlahok na kultura. Mahalagang salik ang konsepto ng mentoring sa hanay ng mga kabataang mandudula. Nagsagawa ng mga pagsasanay sa dula tulad ng Palihang Aurelio Tolentino, para sa mga manunulat. Ang higit na naging popular ay ang mga maiikling kurso sa pagsasanay sa dula na nakilala bilang mga workshop, BITAW o basic acting workshop na binibigay ng mga grupong tulad ng Dulaang UP, UP Repertory, at PETA. Sa mga ito, ang PETA (Philippine Educational Theater Association) ang may malaking impluwensiya sa pagbibigay ng pagsasanay pagkat sila ang nakaabot sa mas maraming komunidad at rehiyon sa pamamagitan ng pagbibigya ng tinagurinag basic integrated theater arts workshop (Fajardo and Topacio). Mahalagang ang impluwensiya rin ang mga director at manunulat mula sa ibang bansa tulad nina Bertolt Brecht (theater of alienation), Paolo Freire (pedagogy of the oppressed), at Augusto Boal (theater of the oppressed). Ang malaking ambag ng PETA ay ang pagpapayaman ng konsepto ng pagkakaugnay ng sining (integrated arts) sa pamamahayag na ang sintesis ay ang dula. Taglay nito ang kaisipan na ang dula ay maaaring likhain ng kahit na sino pagkat ang batis ng materyal ay ang payak na karanasan ng mga karaniwang taong lumilikha ng dula (Labad and Garrucho) sa

pamamagitan ng mga ehersisyong nakapagbibigay laya sa mga partisipant na magpahayag mula sa anumang elemento ng sining. Pangkaraniwang pormat ng mga palihang ito

ang pagpapakilala sa iba’t ibang elemento ng malikhaing pamamahayag sa paraang laro at exploratory. Binigyan ang mga partisipant ng pagkakataong matuklasan ang sarili nilang kakayahan sa pamamagitan ng laro at tuwirang paglikha ng mga akdang sining.

Spektakulo ito pagkat nababali ang dating turing na ang pag-aakda ay para lamang sa ilang mga talentadong nilalang.

Masaya man at mapagpalaya ang mga workshop na ito’y hindi naman naging ligtas sa suspetsa ng militar. Maraming pagkakataon na ang mga palihan ay dinadalaw ng mga militar na nagsususpetsa sa mga palihan bilang mga gawaing subersibo. Dahilan sa hindi mapigilan ang pagsasalaysay ng mga kuwento ng mga taong bahagi ng palihan, hindi rin maiwasang matalakay sa mga isinasadula ang mga karanasan sa karahasan, paniniil, at kahirapan na tuwirang nakakaharap ng mga bahaging palihan.5

ANG MGA DUlANG lUWAl NG PAliHAN

Sa pagpopularisa ng mga workshop, napopularisa rin ang paglikha ng mga dulang hindi nakaasa sa nakasulat na iskrip. Sa pangkalahatan, mahahati sa dalawang uri ang mga dulang nabubuo sa pamamagitan ng improbisasyon . Una, ang mga dulang nabuo

(13)

sa improbisasyong tuwiran, ibig sabihin ay nagsimula ang mga pagsasadula sa ideya tungo sa pagiging dula; ikalawa, ang mga dulang nabuo mula sa balangkas ng mga ideya at pangyayari at napagyaman at nagkahugis sa pamamagitan ng improbisasyon batay sa ilang panimulang eksenang nakasulat. May kani-kaniyang katangian ang mga batis na pinagmulan ng pangunahing materyal ng bawat uri.

Mayroon ding mga iskit na nabubuo na ang panimula ay ang sining biswal na nalikha. Noong l983, nagsagawa ng pista ng mga dula ang iba’t ibang grupong pangkultura sa buong bansa. Ginanap ito sa Raha Sulayman Theater at nakilala bilang MAKIISA I at nagbandila ng pagtataguyod ng mapagpalayang kulturang bayan. Sa pistang ito, dumalo ang iba’t ibang artista mula sa iba’t ibang larangan at bawat grupo ng artista ay mayroong showcase na ipinapakita bilang bahagi ng mga gawain sa pista. Isang grupo ng mga artista sa sining biswal, ang ABAY, ang nagsagawa ng palihan at nakalikha sila ng tila cartoon na frames na kapag pinagsunu-sunod ay nagsasalaysay ng karanasan ng mga mambubukid sa militarisasyon sa kanayunan. Bawat frame ay may butas na maaaring lusutan ng mga mukha at kamay ng mga tauhang gaganap sa iskit upang ang mga frame ang magsilbing kasuotan at set na rin ng mga eksenang nagaganap. Nakakakiliti ang epekto ng ganitong estilo. Nakakalibang samantalang naisasalaysay ang malagim na pang- aabuso ng mga militar sa kanayunan.6

Marami ring mga dulang nalilikha mula sa mga exposure trips na bahagi ng mga pagsasanay na ibinibigay. Nariyan halimbawa ang dulang Sounds of Manila (l979) na nalikha ng isang grupo ng mga tinadyer na nag-exposure trip sa Divisoria. Sa

pamamagitan ng pagbibigay pokus lamang sa tunog, nakalikha sila ng isang mala-radio dramang pagtatanghal ukol sa mga buhay ng tao sa Quiapo at Divisoria. Nakalilibang ang dulang ito pagkat kasama sa mga tauhang bahagi ng dula ang pag-i-spoof sa mga kilalang artistang tulad ni Vilma Santos (na naging Vanilla Santos) at ang paglalarawan ng mga karaniwang taong nagdedebosyon ng paluhod sa Quiapo upang makakuha ng trabaho, makakuha ng asawa, at iba pang kahilingan sa buhay.7

Ang dula-tulang Salaming Nahihibang (1979) ay produkto rin ng karansan ng mga teen theater class na namasyal sa mga magagarang hotel na katatayo pa lamang noong l977. Pinaghambing nila ito sa mga nakita nila sa buhay iskwater sa isang komunidad sa Dakota, Harrison. Ang resulta ay isang isinadulang tulang pasalaysay na ginagampanan ng anim na aktor na nagpapalit-palit ng mga ginagampanang tauhan sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kostyum na magpapahiwatig na sila na ang tauhang iyon.

Habang tinutula ang mga unang linya ng dula, nakahanay ang anim na artista at sabayang bumibigkas. Kapagdaka’y isa-isa nang nagpapalit ng mga tauhang ginagampanan sa

(14)

pamamagitan ng pagtalikod upang ipahiwatig na nagbago na siya ng tauhan. Nakikita ng manonood na nagbabago ng tauhan ang mga aktor pagkat nagbibihis ang mga ito sa harap mismo ng mga manonood. Masaya at nakalilibang ang makulay na pagtatanghal nito.

Maiiwan na lamang sa manonood ang matinding pahayag ng huling linya ng dula.

Oo, ikaw ay pugad ng karangyaan,

Sa isang lupalop ng bansang lubog sa utang.8

Sa maraming pagkakataon, ang mga grupong bumubuo ng dula ay laging higit sa tatlo. Nasa grupo ang lakas ng mga pagtatanghal kaya’t kung kaunti lamang ang mga aktor tulad ng sa Salaming Nahihibang (l979) nagagawang magmukhang marami ng mga ito sa pamamgitan ng pag-arte ng iba’t ibang tauhan at pagpapalit at pagpapatong ng mga suggestive costumes.9 Lalong napakakapal ang bilang ng mga gumaganap sa pamamagitan ng katatawanan at audience participation na isinasagawa sa pamamagitan ng paglikha ng sitwasyon mararamdaman ng manonood na sila’y bahagi ng pagtatanghal o di kaya ay sa pamamagitan ng pagiging bahagi ng manonood sa pamamagitan ng pagpalakpak o paggawa ng mga tunog para sa palabas. Naitanghal ito sa iba’t ibang haiskul sa Maynila.

Bahagi ito ng paraan ng pag-oorganisa ng grupong Metropolitan Teen Theater League (MTTL) upang mahikayat ang mga haiskul na magtatag ng drama club na nagtatanghal ng mga orihinal na dulang Pilipino.10

Bukod sa sa tula, ang awit ang isa ring madlas na gamiting balangkas ng mga dulang nalikha. Popular ang ganitong uri ng dula bilang mga dulansangan o dulang isinasagawa sa lansangan o kalye. Sa panahon ng kampanyang boykoteyo laban sa

“huwad na eleksyon” noong l984, nagsagawa ng dulang tinawag na “kilos awit” ang mga miyembro ng UP Peryante at PETA. Nilagyan ng kilos ang mga kilalang awit tulad ng

“Pagbabalikwas,” “Awit ng Rebolusyonaryo,” at dalawang awiting mula sa mga dula ni Bertolt Brecht. Mula sa rota ng martsa mula sa Cubao hanggang Welcome Rotonda, isang grupo ng mga aktor ang nauuna sa nagmamarsa upang itambuli ang pagdating ng martsa.

Isang miyembro ng grupo ang nag-aanunsiyo ng layunin ng martsa habang nagtatanghal naman ng kilos awit ang iba pa. Mayroon ding nakaantabay sa anumang posibleng banta sa seguridad tulad ng isang nakabantay na militar o potograpo ng militar.11 Sa ibang

pagkakataon ang mga chanting at sloganeering na bumubuhay sa mga martsa sa rali ay likha ng mga mandudulang bahagi nito. Halimbawa nito ang slogan na sinasagot at inuulit ng mga nagmamartsa mula sa pangunguna ng isang chanter.

(15)

Bayan (Bayan) Tayo na at lumaban.

Tayo na at kumilos.

Magmartsa at kumilos Para sa kalayaan.

Isa pang halimbawa ng popular na awitin na ginawang chant ay ang jingle ng “Eat Bulaga” na nilapatan ng bagong titik:

Mula Aparri hanggang Jolo Ang Pilipino’y niloloko Sanlibo’t ‘sang pandaraya Buong bansa, binulaga.12

Mayroon ding mga dulansangan na nalilikha mula sa pinagsama-samang eksena mula sa iba’t ibang dulang nalikha na. Halimbawa, isang dulang itinananghal ng PETA noong Setyembre 21,l983, ang Luksang Bayan, bilang pagkondena sa deklarasyon ng batas militar ang ipinarada mula sa Liwasang Bonifacio hanggang sa dating gusali ng Kongreso at pabalik sa Liwasang Bonifacio. Nakagayak ang mga aktor ng mga kalahating maskara at sumasayaw at umaawit ng mga bahagi ng dulang Nukleyar. May nagbabasa ng tagulaylay ng Inang Bayan sa mikropono habang ipinaparada ng isang itim na ataul ng kalayaang nagpapahiwatig ng kamatayan ng kalayaan ng bayan.13

Ang mga nabanggit ay ilan lamang sa sanlaksang halimbawa ng mga dulang nalikha sa prosesong improbisasyunal noong panahon ng batas militar. Mangyayaring hindi mabanggit ang karamihan sa mga ito pagkat maaaring wala naman itong tiyak na pamagat kundi ang isyung taglay nito noong itanghal. Maaaring ni hindi ito nakuhang itala sa pamamagitan ng pagsusulat ng kinalabasan ng iskrip o di kaya ‘y nakunan man lamang ng larawan, stills man o pelikula, bunga na rin marahil ng usaping seguridad na sadyang nagturo sa karamihang huwag kumuha ng larawan. Nananatili lamang ito sa alaala ng mga tao bilang mga buhay na karanasan. Sa ilang pagkakataon, ang ganitong uri ng dula ay hindi lamang naging mga pagtatanghal kundi mga pamamaraan na rin upang maghanda para sa isang isasagawang aksyon ng isang grupo o komunidad.

(16)

ANG MGA GUMAGAlAW At GiNAGAlAWAN NG MGA EKSENANG BUHAY

Nakahubog din ng kakaibang paraan ng proseso ng paglikha ng mga dula. Sa panahong ng batas militar, ang konsepto ng mandudula ay hindi na lamang limitado sa manunulat ng dula. Dahilan sa kolektibong proseso ng pagsulat at paglikha ng mga eksena na nakilala, maging ang mga aktor na maituturing na ring mga nadudula pagkat bahagi sila sa pagsusuri, pagpapayaman at pagtiyak ng mga eksena at diyalogo. Sa maraming pagkakataon, ang mga mandudula (artista, direktor, disenyong pamproduksyon, musika at iba pa) ay bahagi ng pag-aaral at pananaliksik kaugnay ng dula. Maraming mandudulang nakilala sa panahon ng batas militar, ngunit marami rin ang hindi nakilala. Maaaring dahil ito sa pinili ng mandudulang hindi magpakilala upang hindi magkaroon ng suliranin sa seguridad. May iba naman na grupo ang nagsulat kaya’t walang iisang taong maaaring magsabing kanya lamang ang dula.

Sa mga artista o gumaganap naman, higit na napopularisa ang konsepto ng artista pagkat hindi na lamang it nalimita sa iilang may talento kundi maaaring gawin ng

sinumang may karanasang nais ipahayag. Maging ang mga manonood ay nagiging mga artista rin sa ilang mga pagkakataon. Bukod rito, ang mga mandudula ay nakahubog ng konsepto ng artista o mandudula na nakalaang maglingkod sa manonood bilang kagamitan ng pagpapahayag. Hindi lamang ang pagtatanghal ang kanilang gawain kundi ang pagsasanay ng sarili upang maging epektbo sa pamamahayag .Nakapaloob ang responsibilidad na maging bahagi sa pagsasanay at pagpopopularisa ng kaalaman sa pamamahayag kaya’t nakararating din ang mga mandudula sa mga komunidad at rehiyon upang maibahagi ang kanilang kaalaman sa pagsasadula. Karamihan sa mga lakad na ito ay walang bayad, sagot lamang ng mga komunidad ang pamasahe at pagkain ng mga mandudula. Sa mga pagkakataon namang may pondo ang komunidad ay nabibigyan ang mga mandudula ng kaunting pambili ng pasalubong. Isang karaniwang reaksyon noon ng mga mandudula ang pagtanggi sa mga bayad Ang diyalogo pa nga ay “Bakit, binabayaran mo ba ang commitment ko?” Sa ganitong pagkakataon, ang konsepto ng pagiging mandudula o artista ay napalawak at uminog sa pagiging isang manggagawang pangkultura o cultural worker na may tungkuling linangin at patalasin angkamalayan at kaisipan ng mamamayan.

Nagbabago rin ang bahagi ng mga manonood. Hindi na lamang simpleng mga spectator o tagamasid ang mga manonood. May pagkakataong din ang mga manonood ay nagiging mga kalahok sa proseso ng pagtatanghal bilang artista o bilang mga manunulat .Nagbibigay sila ng mga account ng mga karanasan na siyang isinasadula ng mga

(17)

mandudula. Sa pagsasadula nito ay muli nilang tinitiyak kung tama ang pagkakasadula kaya’t nagkakaroon ng malaking bahagi ang manonood sa paglikha ng dula. Kung

minsan naman ay sila ang nagmumuwestra ng mga kilos at pangyayari batay sa kanilang sariling karanasan. Ganito ang nangyari sa isang pagtatanghal ng mga estudyante

ng St.Eliabeth Academy ng Janiuay, Iloilo, sa harap ng isang grupo ng mga dumaan.

Ipinakita ng mga estudyante ang kanilang pagkakaunawa sa suliranin ng pag-oorganisa sa asyenda. Matapos manood ng mga dumaan, nagbigay sila ng mga puna ukol sa paraan ng paghabas ng mga tubo at maging sa tunay na paniniil na nangyayari sa mga dumaan na nag-oorganisa sa asyenda. Ang mga estudyante na ang nanonood sa pagsasalaysay at dramatisasyon ng mga dumaan ng kanilang buhay.14

Pansinin din ang gamit ng espasyo sa pagtatanghal ng mga dula: mga bakanteng bakuran, sabungan, plasa, simbahan, kanto ng lansangan, ibabaw ng trak, mga di-

pangkaraniwang tanghalan ng mga di-pangkaraniwang pagtatanghal. Susi sa pagpili ng mga lugar kung saan naroon ang manonood, kung saan naroon ang mga taong sentral sa buong proseso ng paglikha ng dula.

ANG SPEKtAKUlAr NA KAPANGYAriHAN NG DUlANG PrOtEStA NOON, NGAYON, At BUKAS

Spektakular kung paanong ipinapara ng mga mamamayan ang kanilang buhay maipahayag lang ang kanilang saloobin sa paraang hindi kinikilala ng lipunan bilang isang lehitimong anyo ng pamamahayag. Dito rin nakasalalay ang kapangyarihan ng dula sa panahong ito. Samantalang ginagapang ng estado ang pagkontrol sa mga maka- teknolohiyang pamamahayag tulad ng radio, dyaryo ,telebisyon, at pelikula, ang lantay na kantangian ng dula bilang isang karanasang buhay at isinasabuhay ng tuwirang interaksyon ng mga kalahok nito ang nakapagbandila sa kanyang kapangyarihan bilang kasangkapan sa pagsusuri at edukasyon ng mga mamamayan. Napanatili ng dula ang interaksyong buhay, tao sa tao, nang hindi napakikitid ng technological innovations. Kritikal ang turing sa paggamit ng teknolohiya at laging nakatuon sa balangkas ng tanong na

“Mapakikinabangan ba ito ng nakararami bukod sa aking sarili?”

Mahalagang palaisipan ang higit na pinong kilatis ng spektakulo bilang isang karanasang tumitimo sa kamalayan ng mga nagiging bahagi nito, hindi lamang bilang isang visual engagement kundi higit lalo ay bilang isang pulitikal na karanasan. Narito ang binabanggit na pagtulak sa pagsasadula bilang isang pagkakataon ng pagwawagi at pagbabaligtad ng pagkakataon. Nakasalalay ang spektakulo ng dula sa pagsasalin ng

(18)

teknolohiya at paraan ng pamamahayag sa kamay ng karaniwang tao, bagay na naghain ng kakaibang gitgitan ng kapangyarihan sa mga nakapangyayari sa lipunan. Napanghawakan na ng mga mandudula ang teknolohiya ng pamamahayag. Kritikal ang pagturing sa gamit ng sining ng pagsasadula bilang kasangkapang makatutugon sa pangangailangan ng nakararami pagkat panahon ito ng gitgitang may malinaw na paghahati sa mga puwersang nagtutunggali.

Spektakulong maituturing kung paanong naging huwarang pagkakataon ang dulang protesta sa paghahanda ng kamalayan ng mamamayan. Naging larangan ito ng ensayo para sa pagbabago kaya’t low tech mang maituturing (dahil de mano) ay nagawang maging pinakaabanteng teknolohiya ng paglinang ng kaalaman dahil sa katangian

nitong organiko at tuwirang nakatuon sa pangangailangan ng mga taong gumagamit at lumalahok dito. Ang mga techno innovations ay kinasangkapan upang lalong mapalawigang layuning pagyamanin ang kaalaman ng mamamayan. Spektakulong higit kung paanong ang pagpapasulong ng indibidwal na interes ng mga mandudula upang sumikat at

magpasulong ng kanilang karera ay napaloob sa higit na malawak na layunin ng paggamit ng sining bilang kasangkapan sa pagsusulong ng interes ng higit na nakararami.

Ang aral ng yugtong ito sa kasaysayan ng dulang Filipino ay mahalagang

isaalang-alang sa panahong napapayabong ng teknolohiya ang makabagong teknolohiya ng pamamahayag. Ngayong napalolobo ng teknolohiya ang realidad ng lipunan sa pamamagitan ng makabagong dimensyon ng ugnayang pantao tulad ng cyberspace,

makabagong hamon muli ang nakaabang sa mandudula. Mula sa interaktibo at makataong ugnayang nalikha ng mga dulang protesta sa panahon ng batas militar, ngayo’y

nararahuyo ang tao sa halinang likha ng makabagong espasyo ng interaksyong cyberspace at interactive media. Muling hinahamon ng mga inobasyon sa lipunan ang kritikal na kamalayan ng mandudula. Sa panahon ng interaksyong nakakulong sa computer gadgets at makina, may nakaamba bang panggigipit ng karapatang-pantao? Mayroon bang nakaambang pagkitil sa karapatang mabuhay ng payapa?

Kuwarenta’y siete anyos ako nang muling magdeklara ng batas militar sa

bayang ito. Mahigit limampung mamamahayag ang walang habas na pinaslang habang sinasamahan ang isang magrerehistrong kandidato sa nalalapit na eleksyon. Nakaupo sa di mabilang na puwesto ng gobyerno ang dating pinunong unipormado, naguunahan maging ang pulitiko sa pangangampanya para sa nalalapit presidential election habang may presidenteng nangangampanya para sa pagkakongresista. Spektakulo. Nakabitin sa ibabaw ng ulo ng mamamayan ang banta ng cha-cha na maglelehitimisa sa pagbebenta ng malaking bahagi Pilipinas sa balangkas ng no nation boundaries habang naglulubid

(19)

ng application forms ang milyon-milyong graduates na nakapili para sa mga trabahong contractual dito man o sa ibang bansa. Global na ang usapan, hindi na bayan, virtual na ang pagawaan, call center agents na ang tawag sa manggagawang nagpapatakbo ng industriyang global habang nadaragdagan ng libu-libong dimensyon ang realidad ng buhay sa bisa ng microchips at computer generated realities. Samantalang tinutulay ng teknolohiya ang ugnayang pantao, nananatiling kulong ang ugnayan sa kuwadradong mundo ng computer. Indibidwal sa halip na grupo. Malaya na nga ba ang buhay? Ligtas na nga ba ang tao sa angil ng panunupil ng batas militar?

Isang spektakulo muli ang hinihingi ng pagkakataon upang muling likhain ang kakaibang init ng mapanlahok at mapagpalayang pamamahayag. Kung paanong muling uulitin ang mapanlahok na proseso ng pagsasadula, sa malapitang gabay ng mga mandudulang nakatatanda sa mga mandudulang nakababata. Dito nakasalalay ang hamon ng aral mga dulang protesta sa panahon ng batas militar.

(20)

NOtES

Ang mga linyang ito ay halaw sa Canto Siete ng dulang

1 Oratoryo ng Bayan. Itinanghal ito ng PETA

noong Disyembre 30, l983 sa Raha Sulayman Theater bilang bahagi ng MAKIISA People’s Culture Festival.

Pakikipaghuntahan kay Joel Lamangan, dating miyembro ng Samahan ng mga Mag-aaral sa Filipino,

2

UP, habang isinasagawa ang Roots Consolidation Process ng PETA, OMI Retreat House, Quezon City, l985.

Ang mga grupong pangkultura na mula sa mga grupo ng kabataan at estudyante ay sumusubay

3

sa pamantayang pansining na nabuo ng grupo ng PAKSA (Panitikan para sa Kaunlaran ng Sambayanan) na naitatag noong panahon din ng Unang Sigwa. Ang mga pamantayang pansining nito ay halaw kay Mao Tse-tung, “Talks at the Yenan Forum,” nasa Mao Tse Tung on Literature and Art (London: Anglo-Chinese Educational Institute, n.d.) pp.1-43.

Ang karanasang ito ay mula sa salaysay ni Lepoy Lopez at Armand, Sta. Ana ng Bulacan, Mayo l985.

4

May ganitong karanasan sa pagbibigay ng

5 workshop sa Aparri, Cagayan noong Enero l982 kasama ang

mga pari mula sa Archdiocese ng Cagayan. Minanmanan din ang palihan sa Altavas, Aklan noong Marso 1982 na dinaluhan din ng mga pari at madre kasama ang mga tindera, mananahi, estudyante, magsasaka, at mangingisda ng baryo.

Naging bahagi ako ng MAKIISA Festival l983 sa Fort Santiago Manila kung saan ko nasaksihan ang

6

pagsasadulang ito.

Kasama ako sa nagtanghal ng dulang ito noong Setyembre l977 sa UP Diliman at noong Enero l978 sa

7

Raha Sulayman Theater, Maynila.

Isa ako sa mga nagtanghal ng dulang ito sa mga haiskul sa Maynila noong l980-l981.

8

Anim lamang ang aktor sa dulang ito. Batay ito sa pagiging bahagi ko ng grupong nagtatanghal ng

9

dulang naturingan.

Malawak ang pagtalakay sa mga dulang ito sa aking undergraduate thesis na “ang Karanasan ng

10

PETA-MTTL sa Pag-oorganisa ng mga dulaan sa mga haiskul ng Kamaynilaan 1975-1981” (Di- nalimbag na BA tesis, University of the Philippines, l983).

(21)

Mapalad akong naging isa sa mga nagtanghal ng mga dulang ito noong l984. Malawakang tinalakay

11

ang dulansangan sa tesis ni Ma. Josephine Barrios ”Tungo sa Estetika ng Dulaang Panlansangan:

l980-l990” (Di-naimbag na MA tesis, De La Salle University, l991).

Ang mga

12 chant na ito ay mula sa pangunguna ng Peryante at natutunan ng may-akda mula sa paglahok sa mga rali.

Nasaksihan ko ang deliberasyon ng pagsali ng PETA sa kilusang bayan pagkamatay ni Ninoy

13

Aquino noong l983. Ang dulang ito ay bahagi ng pakikiisa ng PETA sa protesta laban kay Marcos.

Nasaksihan ko ang pagtatanghal na ito noong Enero l984 sa Janiuay, Iloilo.

14

(22)

WOrKS CitED

“Ang Atong PRG.” Bangon: Antolohiya ng Dulang Mapanghimagsik. Glecy Atienza, Bienvenido Lumbera, and Galileo Zafra, eds. Quezon City, Philippines: UP-ORC, 1998.

Artaud, Antonin. The Theater and Its Double. New York: Grove, 1958.

Balgos dela Cruz, Levy. Personal interview. Mar. 1997.

Carlson, Marvin. Theories of the Theater: A Historical and Critical Survey, from the Greeks to the Present. Ithaca, New York: Cornell UP, 1984.

Fajardo, Brenda, and Socrates Topacio. Basic Integrated Theater Arts Workshop. Quezon City, Philippines: PETA, 1989.

Fernandez, Doreen. Palabas: Essays on Philippine Theater and History. Philippines: Ateneo de Manila UP, 1996.

Labad, Lutgardo, and Cecilia B. Garrucho. “An Invitation to Growth.” PETA Theater Studies 5. Quezon City, Philippines.

Lamangan, Joel. Personal interview. 1985.

Lumbera, Bienvenido. “Philippine Theater 1972-1979: A Chronicle of Growth Under Constraint.” Journal of Osaka University of Foreign Studies 74.1-2 (1987). 97-121.

Oratoryo ng Bayan. The Politics of Culture: The Philippine Experience. Ed. Nicanor G. Tiongson. Quezon City, Philippines: PETA and PRC-PARUD, 1984. 222-41.

Pacilan, Nenita. Personal interview. Apr. 1997.

PAKSA. Panitikan Para Sa Masa Tungo sa Masa. Unpublished, 1971.

Pavis, Patrice, Christine Shantz, and Marvin Carlson, eds. Dictionary of the Theater: Terms, Concepts, and Analysis. Canada: U of Toronto P, 1998.

Rimando, Leo. Personal interview. Aug. 1996.

Tiongson, Nicanor. ”Ang Dulang Pilipino.” Panitikan at Kritisismo. Vol. 1. R.T. Yu, ed. Quezon City, Philippines: National Bookstore, l980.

—. Politics of Culture. Quezon City, Philippines: PETA-PRC-PARUD, 1984.

Mga Sanggunian

NAUUGNAY NA DOKUMENTO

Consumption of FV in Public and Private SHS Average Amount of Consumption grams/day Usual Consumption Pattern % Reasons Public Schools Most consumed vegetables Dahon ng sili 90