• Walang Nahanap Na Mga Resulta

Online Landscape ng Youtube Bilang Salayayan ng mga Akademikong Bidyo

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Online Landscape ng Youtube Bilang Salayayan ng mga Akademikong Bidyo "

Copied!
26
0
0

Buong text

(1)

KATEGORISASYON AT INTERPRETASYON NG MGA BINUONG AKADEMIKONG BIDYO BILANG KAGAMITANG INSTRUKSIYONAL SA PAGTUTURO NG MGA PILING ASIGNATURANG PANTERSARYA SA PANAHON NG BAGONG NORMAL AT LAMPAS PA

Jovert R. Balunsay

Pampamahalang Unibersidad ng Catanduanes Kolehiyo ng Humanidades at Agham Panlipunan Sentro ng Wika at Kultura

E-mail: balunsayjovert@gmail.com Received: 02 November 2022

Accepted for publication: 15 December 2022

Abstrak

Ipinakikilala ng papel na ito ang saysay ng pagkamalikhain ng guro sa pagbuo ng kagamitang instruksiyonal sa panahon ng pandemya at ang kabuoang landscape ng YouTube bilang isa sa mga daluyan ng karunungan sa panahon ng pandemya. Gamit ang binuong 40 akademikong bidyo na inuri ayon sa anim na kategorya—

live steaming, webinar, e-pagtalakay, slide transition, video clips, at awtput ng mga mag-aaral, binibigyan ng dagdag na opsiyong kagamitang panturo ang mga guro sa antas tersarya sa panahon ng bagong normal, at suplimentaryong kagamitang panturo sa mga susunod na panahon pagkatapos ng pandemya. Sa bandang huli, nais ng papel na ito na imungkahi at ipagamit ang 40 akademikong bidyo sa kaguruang nagtuturo ng Life and Works of Rizal, Panitikan ng Pilipinas, Kontekstuwalisadong Komunikasyon sa Filipino, Pananaliksik sa Wika at Panitikan, at Introduksiyon sa Pamamahayag.

Mga Susing Salita: akademikong bidyo, kagamitang instruksiyonal, pagtuturo, pandemya, YouTube

(2)

Panimula

Naging masalimuot ang hatid ng Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemya sa Pilipinas lalong-lalo na sa sektor ng edukasyon. Ang pagbabago ng moda mula sa nakagawiang harapang pagtuturo-pagkatuto tungo sa pleksibol na pamamaraan gamit ang modyular at onlayn na mga pagdulog ay nakaapekto sa resulta ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Maging ang kaguruan ay hindi naging ganap ang kahandaan sa proseso ng pagtuturo dahil sa iba’t ibang aspekto kagaya ng kasalatan sa kaalaman sa teknolohiya, pakikiangkop sa bagong ipinatupad na dulog mga paaralan, at ang limitadong pakikilahok ng mga mag-aaral. Kaya naman, bawat paaralan, akademya’t unibersidad sa alinmang lebel ay di magkamayaw sa pag-iisip at pagpapatupad ng mga polisiya, pamamaraan, pananaliksik, at programa upang maiangkop ang kagurua’t mag-aaral sa pagbabagong bunsod ng bagong normal.

Gayunpaman, hindi pa rin maiiwasang magkaroon ng malaking puwang sa larangan ng pagtuturo at pagkatuto kahit na nagkaroon ng malawakang desiminasyon ng mga programang makalulunas sa suliraning hatid ng pandemya.

Sa malaking hamon, pagsubok, at suliraning hatid ng pandemya sa edukasyon, naging malaking pasanin ng kaguruan ang paghahatid ng kaalaman sa mga mag-aaral sa kabila ng modipikasyon ng daluyan ng pagkatuto. Ayon kay Badayos (2008), malaki ang pananagutan ng mga guro sa isang matagumpay na pagtuturo at pagkatuto. Ang buong katauhan, saloobin, at panlahat na kaalaman, at estilo sa pagtuturo ay maaaring maging sanhi ng pagkakaroon o pagkawala ng interes o kawilihan ng mga bata sa kanilang pag-aaral. Kasama sa mga binanggit niyang tungkulin ng guro ay ang pagbibigay ng impormasyon at paglalahad ng kaalaman, paglalaan ng patnubay at tulong sa mag-aaral upang pagsanayan ang natamong kaalaman, pagbibigay ng angkop na pagganyak sa pamamagitan ng paglalaan ng iba’t iba at nakawiwiling gawain na magbibigay ng pagkakataon upang magamit ang natutuhan, pagbubuo ng mga makabuluhang gawain at pagtitiyak na magagawa ng mga mag-aaral ang gawain sa isang kaligirang walang pangamba o pagkabahala, binibigyang- sigla ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga papuri, at palaging may ginagawang pagtataya at ebalwasyon sa pagkatuto ng mga mag-aaral.

(3)

Subalit, sa pagdatal ng pandemya sa Pilipinas at pananalasa nito sa sektor ng edukasyon, ang mga nabanggit na pananagutan ng kaguruan sa kanilang mga mag-aaral ay labis na naapektuhan. Agad namang iniutos ng Komisyon sa Lalong Mataas na Edukasyon ang malawakang pagpapatupad ng flexible learning sa antas tersarya. Sa bisa ng CHED Memorandum Order No. 04, serye 2020 na may pamagat na Guidelines in the Implementation of Flexible Learning in Accordance with the pertinent provisions of Republic Act 7722 na lalong kilala sa tawag na “Higher Education Act of 1994”

at ng Republic Act 11469 na kilala sa tawag na “Bayanihan to Heal as One Act”

iginiit ang solusyon sa nabanggit na problemang pang-edukasyon sa pamamagitan ng pagtutulungan ng lahat ng sektor ng edukasyon sa mga pampamahalaang unibersidad at kolehiyo ng bansa at pag-iisip ng mabisang kaparaanan upang maihatid ang karunungan sa mga mag-aaral.

Batay sa nabanggit na CMO, binigyang kahulugan ang flexible learning bilang isang pedagohikal na dulog na nagpapahayag ng pleksibilidad sa oras, lugar, at mag-aaral. Sangkot dito ang paggamit ng teknolohiya at iba pang pamamaraan. Bagaman ito ay

karaniwang ginagamit na daluyan ng pagkatuto sa distance education at lunan ng education technology, maaari itong magkaiba-iba depende sa lebel ng teknolohiya, pagkakaroon ng kagamitang elektroniko, koneksiyon sa internet, literasi sa paggamit ng mga ito, at iba pang mga dulog sa pagtuturo.

Dagdag pa ng CMO:

Ang disenyo ng paghahatid ng mga programa, kurso, at interbensiyon sa pagtuturo sa mga mag-aaral ay makapagbibigay sa mga ito ng kakaibang pangangailangan ng maayos na lugar, daloy ng pagtuturo/pagkatuto, proseso, at produkto at ito ay sumasaklaw kapuwa sa harapan at di harapang pagkatuto o ang kumbinasyon ng iba’t ibang moda ng pagtuturo. Tinitiyak nito ang tuloy-tuloy na ingklusibo at aksesibol na edukasyon kapag ang paggamit ng tradisyonal na moda ay hindi naaangkop dahil sa pagkakaroon ng pandemya sa bansa.

Sa ganitong moda, kapuwa guro at mag-aaral ay pagmumulan ng kaalaman at may kontrol sa pagtitiyak na magaganap ang mga karanasan sa pagkatuto nang naaangkop sa

(4)

kalagayan ng kapaligiran.

Ngunit, ang flexible learning ay maaaring mamodipika nang binibigyan ng konsiderasyon ang pangangailangan ng mga mag- aaral, na sila ay magtamo ng kaalaman gamit ang samot- saring akses sa nilalaman ng kurso at naisasaalang-alang ang kanilang iba-ibang estilo sa pagkatuto.

Dahil sa binibigyang-laya ang kaguruang mag-isip ng mga pamamaraan upang makatupad sa atas ng CMO, ang mga pampamahalaang unibersidad at kolehiyo sa buong kapuluan ay tumalima sa nasabing kautusan. Gumamit ng limbag at di limbag na mga materyal at gumanyak sa kaguruan na gumamit ng samot-saring onlayn na moda sa pakikipagkonekta sa kani-kanilang mga mag-aaral. Gamit ang akses sa internet, ginamit ng mga guro ang Facebook, Messenger, group chats, Google Meet, Google Classroom, Zoom Conferencing, YouTube, at marami pang iba upang matiyak na hindi mabalam ang proseso ng pagtuturo-pagkatuto dahil sa banta ng pandemya. Sa gayon, bagamat nakahimpil sa kani-kanilang tahanan ang mga mag-aaral at ang mga guro dahil sa work from home scheme, nagawan ng paraan ang puwang ng kawalan ng harapang pag-aaral dahil sa nabanggit na mga onlayn na aplikasyon.

Samantala, iniaatas ng Guidelines 8 at 10 na nagsasabing, ang mga Higher Education Institutions ay dapat na magkaroon ng kaparaanan para patuloy na interaksiyon ng mga guro’t mag-aaral, na maaaring kasangkutan ng Short Message Service (SMS), mga sulatroniko, online chats, instant messaging, at iba pang abeylabol na kaparaanan na alam ng mga guro upang matiyak ang personal, epektibo, episyente, at napapanahong pagtuturo at mekanismo sa pagbibigay ng fidbak.

Sa gayon, ginaganyak ng CMO na ito ang HEIs na imaksimays ang gamit ng teknolohiya bilang suporta sa pagkatuto at pagtuturo na kinasasangkutan ng pagtukoy ng wastong gamit ng elektronikong kagamitan at aplikasyon akma sa kakayahan ng mga mag-aaral.

Kaugnay nito, isa ang YouTube sa mga nabanggit na onlayn na daluyan na ginamit ng kasalukuyang mananaliksik sa pagsigurong may pagpapaliwanag, diskusyon, at interaksiyon pa rin sa pagitan niya at ng kaniyang mga mag- aaral. Ayon kina Bernales, et al. (2018), bagamat hindi isang espisipikong maituturing na mga senyas o simbolo ang YouTube, maituturing din itong isang landscape na gumagamit ng wika sa paghahatid ng mensahe kagaya ng mga leksiyong pampaaralan.

Inihambing nila ito sa telebisyon na napatunayang mabisang kasangkapan

(5)

sa teknolohikal na pagtuturo.

Gayunpaman, may malaking kaibhan ang YouTube sa telebisyon ayon kina Lister, et al. (sa Tolton 2010; na binanggit nina Mooney at Evans, 2015 sa aklat pa rin nina Badayos, 2018).

Naniniwala ang mga mananaliksik pangmidya na magkaiba ang layunin ng paggamit ng telebisyon at YouTube.

Sentralisado ang saysay ng telebisyon sapagkat ang kadalasang nakapaloob dito ay mga pre-rekorded na mga panoorin gamit ang mas matataas na antas ng ektronikong kagamitan na kinukunan pa sa mga lokasyon kagaya ng pormal na istudyo at/o piling magarbong lokasyon. Subalit bagaman pre-rekorded din ang mga panoorin sa YouTube, ang mga ito ay maaaring kunan lamang sa pamamagitan ng mga payak na kagamitan ng content creator sa alinmang lugar kagaya ng bahay at paaralan. Bagay na kaya at alam gawin at gamitin ng kapuwa guro at mag- aaral ng mga HEIs.

Bunga nito, may mga pag-aaral nang naisagawa hinggil sa YouTube.

Tinalakay ni Snelson (2021) ang YouTube bilang pinakamalaki at pinakamadalas bisitahing video sharing service sapagkat ang gamit nito sa larangan ng edukasyon ay napakahalaga at malaganap sa iba’t ibang bansa. Pinatutunayan nitong ang YouTube ay may katangiang iskolarsyip ayon na rin sa natuklasan

ng kaniyang pag-aaral hinggil sa 188 peer-reviewed na dyornal na nailimbag mula 2006 hanggang 2009. Ayon sa mga literaturang nakalap, 39 na artikulo ang nagpapatunay at naglalarawan sa mabisang mga estratehiya sa pagtuturo gamit ang YouTube. Ipinakita sa natuklasan ng pag-aaral ang trend sa gamit ng YouTube sa larangan ng edukasyon.

Ayon kina Arthurs, et al. (2020), karamihan sa mga bagong likhang tsanel sa YouTube mula 2010 ay nasa ilalim ng mga kategoryang tao at blogs, na umabot sa 75% noong 2016. Sa kabila ng mataas na atensiyong nakuha ng mga nabanggit na tsanel, maraming bilang ng mga mamamahayag at guro ang nagkainteres sa paggamit nito bilang bagong salalayan ng kani- kanilang paglalahad ng balita at karunungan.

Samantala, pinatunayan nina Jones &

Cuthrell (2021) ang saysay ng teknolohiya sa pagtuturo. Natuklasan sa kanilang pag-aaral na mas mataas ang antas ng pagkatuto ng mga mag- aaral kapag may integrasyon ng bidyo at teknolohiya sa proseso ng pagtuturo.

Tinalakay din nila ang mga potensiyal na gamit ng YouTube bilang kagamitang instruksiyonal. Ginamit nila ang nasabing aplikasyon sa pagtuturo ng Araling Panlipunan sa antas elementarya. Isinagawa rin nila ang ebalwasyon sa mga naipaskil na

(6)

panoorin sa YouTube. Kaugnay nito, sa kasalukuyang pananaliksik ay ginamit ang YouTube bilang kagamitang panturo sa mga piling kurso sa antas tersarya partikular ang Buhay at mga Likha ni Rizal, Pamamahayag, Pananaliksik, at ang mga asignaturang GEC sa Filipino. Naniniwala ang mananaliksik na mabisang kasangkapan sa pagtuturo ng wika at panitikan ang mga akademikong bidyo na binuo at ipinaskil sa YouTube.

Kongklusyon ni Soukup (2014) na mabisang gamitin ang YouTube sa pagtuturo ng Wika at Lingguwistika.

Samantala, sinaliksik ni Wayhuni (2021) ang tungkol sa pagpapaunlad ng kasayang pangkomunikatibo ng mga mag-aaral sa Universitas Teknokrat Indonesia gamit ang YouTube media.

40 klase ng Edukasyon sa wikang Ingles ang naging tuon ng pag-aaral na ginamitan ng apat na mahahalagang hakbang-pagpaplano, aksiyon, pagmamasid, at repleksiyon.

Layunin kung yaon ng papel na ito ang mas maipakilala ang YouTube bilang daluyan ng mga kursong pangkolehiyo at mailarawan ito bilang isang landscape ng pagtuturo at pagkatuto lalo na sa panahon ng pandemya at lampas pa.

Layunin ng Pag-aaral

Tuon ng papel na ito ang pagbuo ng 40 akademikong bidyo na ginamit ng mananaliksik bilang kagamitang instruksiyonal sa pagtuturo ng mga kursong Rizal, Pamamahayag, Pananaliksik, Panitikan, at Kontekstuwalisadong Komunikasyon sa Filipino. Tinalakay rito ang mga partikular na paksang-araling ginawan ng akademikong bidyo, ang uri ng bidyong binuo, at ang fidbak ng YouTube sa mga ipinaskil na bidyong- aralin ayon sa bilang ng subskripsiyon, bilang ng mga nanood o views, average view duration at natamong watch hours ng 40 akademikong bidyo.

Nakaangkla ang papel na ito sa sumusunod na paradigma:

Metodolohiya

Ang pananalikik na io ay isang diskriptib-debelopmental na pag-aaral.

(7)

Bumuo ng 40 akademikong bidyo ang mananaliksik at ipinaskil ang mga ito sa sariling YouTube Channel na Dr. Jovert Vlogs. Naging tuon sa saliksik na ito ang mga piling paksa sa signaturang Rizal, Pamamahyag, Pananaliksik, Kontekstuwalisadong Komunikasyon sa Filipino, Panitikan ng Pilipinas, at ilang oryentasyon ng bawat kurso.

Sinuri din ang kategorya ng mga akademikong bidyo ayon sa video clips, e-pagtalakay, live streaming, webinar, slide transition, at awtput ng mga mag- aaral. Upang matukoy ang fidbak ng YouTube sa nasabing mga akademikong vlog, ginawang sanggunian ng mananaliksik ang YouTube analytics kung saan makikita ang iniangat ng mga akademikong bidyo mula nang ito ay maipaskil sa mga aspektong subscription, views, average view duration, at watch hours.

Paglalahad at Pagtalakay ng Resulta ng Pananaliksik

Malaki ang pinagbago ng sistema ng pagtuturo-pagkatuto sa pagdating ng bagong normal. Nagkaroon ng pagpapalit ng paradigma mula sa tradisyonal na talakayang pangklasrum ay isinilang ang blended na pagtuturo na ginamitan ng samot-

saring pamamaraan kagaya ng modyular na pagdulog, paggamit ng radyo at telebisyon, pati na ng mga onlayn na plataporma kagaya ng social networking sites, internet, google classroom, Zoom, at YouTube.

Ang pananaliksik na ito ay nakatuon sa paggamit ng YouTube partikular ang sariling YouTube channel ng mananaliksik, bilang salalayan ng mga inilagay ritong akademikong bidyo batay sa mga asignaturang kaniyang itinuturo.

Gayunpaman, ang YouTube ay maaaring pag-imbakan ng kahit na anong akademikong bidyo sa kahit na anong asignatura. Sa pag-aaral na ito, ang mananaliksik ay nakapag-imbak at gumamit ng 40 akademikong bidyo sa pagtuturo sa kaniyang mga mag-aaral na inuri-uri ayon sa sumusunod na disiplina: Filipino, Pananaliksik, Pamamahayag, Rizal, at Oryentasyon sa mga mag-aaral. Ito ay isang paraan ng pagtalima sa nabanggit na kautusan mula sa CHEd upang maiangkop ang mga nilalaman, estratehiya, at pamamaraan sa pagtuturo sa panahon ng bagong normal at lampas pa.

Makikita sa ibaba ang buod ng pag- uuri-uri ng mga akademikong bidyo

(8)

ayon sa paksa at sa asignaturang kinabibilangan ng mga binuong bidyo.

Talahanayan 1

Mga Akademikong Bidyo sa Pagtuturo sa Antas Tersarya sa Panahon ng Bagong Normal at Lampas Pa

(9)
(10)

Ang mga aralin sa Filipino ay yaong bahagi ng General Education Curriculum (GEC) subjects kagaya ng Kontekstuwalisadong Komunikasyon sa Filipino, Masining na Pagpapahayag, Masining na Pagpapahalagang Pampanitikan, at Panitikan ng Pilipinas. Ang KomFil ay isang asignaturang nakatuon sa mga isyung pangwika ng bansa. Ang mananaliksik ay nagpaskil ng mga akademikong bidyo sa naturang mga asignatura. Kabilang sa mga paksa sa GEC 10 o Kontekstuwalisadong Komunikasyon sa Filipino (KomFil) na matatagpuan sa YouTube channel ng mananaliksik ay ang 1. KomFil, Ilang paglilinaw; 2. Tagalog, Pilipino, o Filipino; 3. Sinaunang Sistema ng Pagsulat ng mga Pilipino; 4. Vlog Tungkol sa Wika; 5. Mga Bagong Terminolohiyang Filipino; 6. Mga Makabagong Bokabularyo; 7. Usapang Wikang Filipino; at, Gamit ng Wikang Filipino at Katutubo sa Panahon ng Pandemya. May kabuoang bilang na walong akademikong bidyo ang nailagay ng mananaliksik sa kaniyang YouTube Channel na sa ngayon ay umaani na ng daan-daang likes, comments, at watch hours.

Pangalawang asignaturang itinuturo ng mananaliksik ay ang GEC 11 o

Masining na Pagpapahayag. Ito ay sumasaklaw sa pag-alam ng kasaysayan. Mga teorya, at praktika ng Retorika bilang isang mahalagang kasanayang ng isang tao, lalo na ng mga propesyonal. Kabilang sa mga paksa sa Masining na Pagpapahayag na matatagpuan sa YouTube Channel na Dr. Jovert Vlogs ay 1. Retorika, Ilang Paglilinaw; 2. Mga Patalinghagang Pagpapahayag; 3. Wastong Gamit ng Salita; 4. Bugtong Challenge; 5. Ukay- ukay Time; at, 6. Welcome to Marilima;

at 7. Ang Simbahan ng Bato. May kabuoang bilang na walong aralin ang inilagay ng mananaliksik sa kaniyang YouTube Channel.

Sa kabilang dako, pitong aralin din ang nakapaskil sa YouTube channel na ginamit sa asignaturang GEC E-10 o Masining na Pagpapahalagang Pampanitikan. Ang Masining na Pagpapahalagang Pampanitikan bilang isang asignatura ay nakatuon sa mga praktika ng pagtatanghal pansilid- aralan at/pang-entablado. Ito ay isang elektib na itinuturo sa mga mag-aaral na kumukuha ng kursong Edukasyon.

Kabilang sa mga kasanayang nililinang sa asignaturang ito ay ang pagkakaroon ng kompiyansa sa sarili sapagkat hinahasa ang mga magiging guro sa pagsasalitang pangmadla sa

(11)

pamamagitan ng pagtatalumpati, pagtula, monologo, pagsasatao, masining na pagkukuwento, madulang pakikilahok, madulang pagbasa, balagtasan, at sabayang pagbigkas.

Kabilang sa mga akademikong bidyong inilagay ng mananaliksik sa kaniyang tsanel na ginamit sa asignaturang ito ay ang sumusunod: 1. Ang Sining ng Monologo; 2. Sabayang Bigkas ng BTVTEd; 3. Madulang Sabayang Bigkas ng BTVTEd; 4. Reader’s Theater ng BSEd; 5. Readers’ Theater ng BTVTED;

6. Readers’ Theater ng BEEd; at, 7.

Sabayang Pagbigkas ng BEEd. Ang naturang mga akademikong bidyo ay pawang mga pagtatanghal ng mga dating mag-aaral ng mananaliksik na ngayon ay ginagamit na bilang paraan ng paghahalimbawa sa mga susunod na kumukuha ng nasambit na kurso.

Ang asignaturang GEC 12 o Panitikan ng Pilipinas ay isang obhetibong pagbabakas sa yamang kultural at panliteratura ng bansa sapul sa panahong pre-kolonyal hanggang dumating ang mga mananakop, hanggang sa kontemporaryong panahon. Gaya ng nakasaad, historikal ang pagdulog na ginagamit ng mga propesor sa pagtuturo ng asignaturang ito. Dahil sa hindi ito itinuturo ng mananaliksik ngayong semestre,

dadalawang akademikong bidyo lamang ang inilagay sa tsanel. Ito ay kinabibilangan ng 1. Kilalanin ang ipinagmamalaking epiko ng Rehiyong Bikol at 2. Ang Tigsik.

Kaugnay nito, dalawa sa mga asignaturang pangmedyor na itinuturo ng mananaliksik ay ang Introduksiyon sa Pamamahayag at Introduksiyon sa Pananaliksik sa Wika at Panitikan. Ang unang asignatura ay nakatuon sa mga batayang kaalaman sa pagsulat ng balita, editoryal, lathalain, balitang pampalakasan, at iba pang sangay ng pahayagan. Ang dalawang paksang nakaupload sa tsanel hinggil sa asignaturang ito ay ang 1. Tips in News Writing at 2. Mga Bahagi ng Pahayagan.

Dalawa lamang ang araling nakaupload sa asignaturang ito sapagkat may inihanda nang modyul ang mananaliksik para sa mga mag-aaral.

Kaugnay nito, ang asignaturang Introduksiyon sa Pananaliksik sa Wika at Panitikan ay nakatuon sa mga batayang kaalaman sa pagsasagawa ng mga saliksik. Apat na akademikong bidyo ang inihanda ng mananaliksik sa ganitong paksa. Kabilang sa mga ito ang 1. Choosing a Research Topic; 2.

Paraan ng Pagsulat ng Panimula; 3.

Webinar sa Pananaliksik na tungkol sa Pagpili ng paksa; at, 4. Webinar sa

(12)

Pananaliksik tungkol sa kahulugan, kahalagahan, at mga hakbang sa pananaliksik.

Tampok din sa YouTube Channel na Dr.

Jovert Vlogs ang mga akademikong bidyo hinggil sa Life and Works of Rizal. Naghanda ang mananaliksik ng limang akademikong bidyo na kinabibilangan ng 1. Childhood and Early Education; 2. Ano ang Buong Pangalan ni Rizal; 3. Ang Pamilyang Pinagmulan ni Rizal; 4. Ang Batas Rizal; at 5. Mga Simbolismo ng Noli at Fili. Nagsagawa rin ng mga bidyo ang mananaliksik hinggil sa oryentasyon ng mga mag-aaral sa kasalukuyang moda ng pagtuturo pati na para sa mga guro na may mga akademikong bidyong nagsilbing gabay sa paghahanda ng mga kagamitang instruksiyonal sa panahon ng bagong normal. Kabilang sa mga akademikong bidyong ito ay pinamagatang 1. How to Use Your Module? 2. What is Online Class; 3. Subject Orientation; 4.

Pedagohiya at Estratehiya sa Filipino;

at 5. Webinar sa Paggawa ng Modyul.

Ang mga akademikong bidyong nabanggit ay masasabing konstant na sa YouTube channel at maaaring balik- balikan ng mga manonood/subscribers anumang oras nila gustuhin. Ito ay

mapapanood din kahit ng mga hindi subscribers saanmang sulok ng mundo.

Sila ay maaaring maglahad ng kanilang komento sa comment section o kaya ay magreak depende sa kani-kanilang pagtanggap sa bawat akademikong bidyo. Ang mga akademikong bidyong ito ay maaari pang madagdagan at mapainam ng mananaliksik sa mga susunod na araw at maaarig magamit sa panahon ng bagong normal o kahit sa panahong manumbalik na ang lahat pagkatapos ng pandemya.

Online Landscape ng Youtube Bilang Salayayan ng mga Akademikong Bidyo

Kagaya ng mga paaralan, ospital, pamilihan, at lansangan na nagtataglay ng malaking espasyo para sa mga wika at ang tungkulin nito upang maghatid ng impormasyon na tinatawag na linguistic landscape, ang YouTube ay may ganito ring tungkulin maliban sa paglibang. Isang online landscape ito na nagsisilbing salalayan o daluyan ng iba’t ibang panoorin na may iba’t ibang layunin sa kapakinabangan ng mga tao. Ginagamit din ito sa paglulunsad ng mga produkto, pelikula, music video, mga prank, mukbang, at sa pananaliksik na ito ay nais patunayang ang

(13)

YouTube ay isang onlayn na plataporma sa paghahatid ng paksa/aralin sa mga mag-aaral. Sa gayon, ipakikita ng mananaliksik kung ano-anong klasipikasyon ng akademikong bidyo ang maaaring mailagay rito upang sa huli ay maakses ng publiko sa layuning pagtuturo at pagkatuto. Ayon kina Bernales et al (2018), upang matawag na mabuting

blog/vlog ang isang

babasahin/panoorin, ito ay dapat na may kaakit-akit na pamagat, matapat, may mga kawing o link ng resorses,

may himig na nakikipagtalakayan, at dumaan sa proofreading at/o pag-edit.

Makikita sa talahanayan 2 ang kuwalitatibong talahanayan ng mga pamagat ng akademikong bidyo ng mananaliksik at ang pag-uuri-uri nito ayon sa klase o katangian ng bawat isa nang sa gayon ay malinaw na maipakikita ng mananaliksik ang iba’t ibang opsiyon sa paglalahad ng akademikong bidyo sa kahit na anong paksa sa panahon ng bagong normal.

Talahanayan 2

Online Landscape ng Youtube Bilang Salayayan ng mga E-Aralin

(14)
(15)

Ang YouTube channel ng mananaliksik na pinangalanan niyang Dr. Jovert Vlogs. Ito ay naglalaman ng mahigit 60 bidyo na kumbinasyon ng mga online o akademikong bidyo, mga personal na vlog, mga bidyo ng pagsasanay at iba pa. 40 sa mga bidyong ito ay may layuning edukasyonal at ginamit sa paghahatid ng impormasyon at karunungan sa mga mag-aaral ng mananaliksik pati na sa iba pang netizen na bumibisita sa naturang YouTube channel. Upang matulungan ang mga guro sa paghahanda ng kawangis nitong kagamitang instruksiyonal, inuri ng mananaliksik ang mga akademikong bidyo ayon sa mga katangian at paraan ng pagkakabuo nito at nabuo anganim na klasipikasyon ng akademikong bidyong kinabibilangan ng video clips, e-pagtalakay, live streaming, webinar, slide transition, at awtput ng mga mag- aaral. Bawat isa ay may sariling kakanyahan at paraan ng pagkakabuo subalit may dalawang layunin, ang magturo sa mga mag-aaral at makatulong sa mga guro

Ang unang klasipikasyon ng mga akademikong bidyo ay ang mga video clips. Ito ay tumutukoy sa mga bidyong buhat sa mga nauna nang pagtatanghal ng ibang klase sa mga

nakalipas na taon at ginamit bilang mga awtentikong halimbawa para sa kasalukuyang asignatura kagaya ng Masining na Pagpapahalagang Pampanitikan. Dumaan din ito sa pag- edit, paglalagay ng mga panimula at panapos na musika, at iba pang pagsasaayos bago maipaskil. Pitong video clips ang matatagpuan sa YouTube channel ng mananaliksik at lahat ito ay mga pagtatanghal ng mga dating mag- aaral. Kabilang sa uring ito ang mga akademikong bidyong may pamagat na 1. Ang Sining ng Monologo, 2.

Sabayang Bigkas ng BTVTEd Group 1, 3. Madulang Sabayang Bigkas ng BTVTEd Group 2, 4. Readers’ Theater ng BSEd, 5. Readers’ Theater ng BTVTED, 6.

Readers’ Theater ng BEEd, at 7.

Sabayang Pagbigkas ng BEEd.

Ang ikalawang klasipikasyon ng akademikong bidyo ay tinatawag na e- pagtalakay na hango sa mga salitang elektroniko at pagtalakay. Ito ay parang pagtalakay rin sa loob ng silid-aralan sapagkat ang guro ay nagbibigay ng lektura sa mga mag-aaral. Ang ikinaiba lamang ay mas impormal ang dating nito, maaaring nasa bahay lamang ang guro subalit kinukunan niya ng bidyo ang sarili habang nagpapaliwanag ng paksa. Ito ay pre-rekorded at dapat na dumaan din sa pag-edit bago tuluyang

(16)

iupload sa channel. Wala gaanong pormalidad ang uring ito, walang powerpoint na naka-flash at pawang mukha ng guro habang nagtatalakay ang nakatambad sa iskrin habang ito ay pinanonood. Dalawang e-pagtalakay ang nakapaskil sa tsanel ng mananaliksik. Ang mga ito ay may pamagat na Wastong Gamit ng Salita at Ang Tigsik. Kung mapapanood din ang bidyo, makikitang may himig itong magaan, mapanlibang, at nagtuturo.

Maaaring maglagay ng mga salita sa bidyo na ginagamit ng guro upang mas mabigyang-diin ito at maipaunawa nang maayos sa mga mag-aaral.

Ikatlo sa mga klasipikasyon ng akademikong bidyong maaaring gamitin sa panahon ng bagong normal ay ang live streaming. Mula sa mismong salita, ito ay nangangahulugan ng live na pagtalakay ng paksa. Samakatuwid, hindi ito pre- rekorded kagaya ng e-pagtalakay. Sa oras ng panonood ng mga subscriber at ang oras ng pagtalakay ng guro ay magkasabay kaya kinakailangan ng mahusay na pagkakabalangkas ng paksa, malinaw na pananalita, kahusayan sa kakayahang komunikatibo, at talas at bilis ng isip.

Walang pag-edit na ginagawa sa uring ito. Maging ang mga pagkakamali,

bloopers, at mga di kanais-nais na ingay sa paligid ay maaaring marinig sa live streaming. Kaya kinakailangang pumuwesto ang vlogger sa matiwasay na lugar. Kapag natapos na ang pagla- live ng vlogger ay may opsiyon itong burahin ang bidyo o kaya naman ay tuluyang ipaskil upang magamit at mapanood pa ng mga subscriber na hindi nanood sa live na bersiyon nito. Sa unang hati ng semenstreng ito ay siyam na beses na nag-live ang mananaliksik.

Kabilang sa mga paksang tinalakay nang live ay ang sumusunod: 1. Komfil, Isang Paglilinaw, 2. Retorika, Isang Paglilinaw, 3. Ano ang Buong Pangalan ni Rizal, 4. Mga Tips sa Pagsulat ng Balita; 5. Choosing a Research Topic; 6.

How to Use Your Module; 7. What is Online Class; 8. Mga Bahagi ng Pahayagan; at, 9) Subject Orientation.

Ang ikaapat na klasipikasyon ng e- aralin ay ang pa-webinar na uri ng pagtalakay. Ang webinar ay hango sa dalawang salita na web at seminar. Ito ay naging tampok din sa pagsapit ng bagong normal sapagkat halos lahat ng edukasyonal na pagtitipon ay hindi na kagaya ng dati na kinakailangang pumunta sa mga lugar-dausan ng kumpirensiya kundi lahat ng venue ay sa online na plataporma kagaya ng Facebook, YouTube, at iba pang

(17)

makabagong pamamaraan. Ito ay pormal na pagtalakay ng paksa.

Habang naka-flash sa iskrin ang powerpoint presentation, ang nagtatalakay ay maaaring nakapuwesto sa gilid ng iskrin o kaya ay background ng presentation ang kaniyang boses upang makasunod ang mga manonood.

Ito ay dapat na dumaan sa mabusising editing upang tumugma lahat ng tunog, tinig, at musika sa angkop na slide na naka-flash sa iskrin. Ito ang pinakamahirap gawin sa lahat ng akademikong bidyo sapagkat nangangailangan ito ng mahabang panahon ng pagbabalangkas ng paksa, pagkuha ng bidyo, at pag-edit ng bidyo.

Ang mananaliksik ay nakabuo ng siyam na akademikong bidyong pasok sa uring webinar. Kabilang sa mga e- araling ito ay may pamagat na 1. Online Lesson Pagsulat ng Panimula; 2. Life and Works of Rizal (Childhood and Early Education); 3. Ang Batas Rizal; 4. Gamit ng Wikang Filipino at Katutubo sa Panahon ng Pandemya; 5. Tagalog, Pilipino, o Filipino, 6. Webinar sa Pananaliksik 2; 7. Webinar sa Pananaliksik 1; 8. Mga Simbolismo ng Noli at Fili; at, 9. Webinar sa Paggawa ng Modyul.

Ang sunod na uri ng akademikong bidyo ay ang slide transition. Kaiba sa

mga naunang uri, ito ay walang voice over o bidyo ng nagsasalita kundi pawang mabagal na transisyon ng mga slide ng paksa. Maaaring maglagay din ng mahina at mabagal na musika bilang background. Dapat isaalang- alang ang mabagal na transisyon ng mga slide upang makasunod sa pagbabasa ang mga manonood. Apat na akademikong bidyo ang nasa klasipikasyong slide transition ang matatagpuan sa YouTube channel na Dr.

Jovert Vlogs. Kabilang sa mga e-araling ito ang 1. Mga Patalinghagang Pagpapahayag, 2. Sinaunang Paraan ng Pagsulat ng mga Pilipino, 3. Ang Pinagmulang Pamilya ni Rizal, at 4.

Pedagohiya at Estratehiya sa Filipino.

Lahat ng mga ito ay may inilapat na panimula at panapos na musika at mabagal na musika bilang background upang mas maging kaiga-igaya ang panonood at pag-aaral ng sinumang magbubukas ng mga bidyong ito.

Sa huli, naglagay rin ng mahuhusay na awtput ng mga mag-aaral ang mananaliksik sa kaniyang tsanel. Ang mga awtput na ito ay kabilang sa mga kahingian sa mga nakalipas na semestre sa asignaturang Masining na Pagpapahayag. Isa sa mga paksa sa nasabing asignatura ang paggawa ng vlog na may mainam na paksa at

(18)

nagbibigay ng aral o aliw. Inilagay ito ng mananaliksik bilang paghahalimbawa sa mga susunod na mag-aaral na kukuha ng nasabing kurso. Siyam na awtput na vlog ang nakapaskil sa nasabing tsanel. Ang mga ito ay kinabibilangan ng sumusunod na pamagat: 1. Kilalanin ang Ipinagmamalaking Epiko ng mga Bikolano, 2. Vlog Tungkol Sa Wika, 3.

Bugtong Challenge, 4. Mga Bagong Terminolohiya sa Filipino, 5. Mga Sinaunang Bokabolaryo, 6. Ukay-ukay Time, 7. Usapang Wikang Filipino, 8.

Welcome to Marilima Beach, at 9. Ang Simbahan ng Bato. Gaya ng nakasaad ang mga akademikong bidyong ito ay gawa o proyekto ng mga mag-aaral na tinuruan ng mananaliksik. Sila ay naglapat ng mga musika, aralin, kapsiyon, at kaugnay na bidyo na nagpainam sa buong akademikong bidyo.

Pangkalahatang Performans ng Lahat ng Akademikong Bidyo Ayon sa Fidbak ng YouTube

Bawat YouTube channel ay may kani- kaniyang algoritmo (algorythm) na kusang kumikuwenta ng mga nalilikom nitong mga datos at impormasyon. Kabilang sa mga datos na ito ang bilang ng subskripsiyon sa

nakalipas na isang araw, 28 na araw, espisipikong buwan, 90 araw, 365 na araw, at panghabambuhay o lifetime na kalkulasyon. Ang lifetime na kalkulasyon ay tumutukoy sa araw kung kailan nilikha ang channel hanggang sa kasalukuyan. Mahahanap ito sa mga pahina ng YouTube Studio kung saan nakakawing ang sariling account sa Gmail at YouTube.

Awtomatikong naitatala at naidaragdag sa mga datos ang real time na nanonood, nagla-like, nagdi-dislike, nagkokomento, pati na ang view duration, watch hours, watch time from subscribers, kasarian ng subscribers, edad ng subscribers, at mga bansa kung saan nakatira ang subscribers at manonood ng mga bidyong naipaskil sa YouTube channel. Ang mga datos na ito ay nagsisilbing instant na fidbak ng algoritmo ng YouTube sa content creator o may-ari ng account upang malaman niya ang tinatakbo ng kaniyang tsanel at mga bidyong nakapaloob doon, kung ito ba ay tinatangkilik, o kaya naman ay hindi. Sa ganitong paraan ay nalalaman ng content creator ang padron o pattern kung alin sa mga kontent o nilalaman ng kaniyang tsanel ang pumapatok sa panlasa ng mga manonood.

(19)

Talahanayan 3

Pangkalahatang Performans ng mga Akademikong Bidyo Batay sa Fidbak ng YouTube

Subscription

Ang subscription ay ang bilang ng mga taong pumindot ng subscriber’s button sa isang YouTube Channel. Ang mga ito ang nagsisilbing mga tagasunod o instant na manonood ng uploads.

Maraming YouTube Channel ang padami nang padami ang subscribers o pataas nang pataas ang subscription. Ito ay kusang nabibilang ng YouTube kung ilang bagong subscribers sa tsanel.

Makikita ito sa ibaba ng pangalan ng YouTube channel. Sa ganang tsanel sa pananaliksik na ito, ilalahad ng mananaliksik ang pagbabago ng subscription ng Dr. Jovert Vlog sa nakalipas na 28 araw, 365 na araw o isang taon, at lifetime o muna nang ito ay nilikha noong July 5, 2019 hanggang sa kasalukuyan.

Makikita sa Talahanayan 3 ang progresyon ng mga subscriber ng YouTube Channel na Dr. Jovert Vlogs mula nang ito ay nilikha noong Hulyo 5, 2019 hanggang sa kasalukuyan. Sa ikalawang kolum makikita ang naidagdag na subscriber sa nakalipas na 28 araw (Pebrero 18 hanggang Marso 18 2021). Ito ay umabot sa mahigit 196 katao. Nangangahulugan itong, mahigit 196 na tao ang pumindot ng Subscribe button sa naturang YouTube channel at piniling maging konstant na tagasunod o manonood ng mga uploads. Sa kabilang dako, ipinakikita ng ikatlong kolum ang naidagdag na subscribers sa nakalipas na 365 na araw o isang taon (Marso 19, 2020 hanggang Marso 18, 2021). Makikitang umabot

(20)

ito sa bilang na 1,928 na kagaya ng nakasaad sa naunang pagtalakay, ang bilang ng ito ng tao ay ang nagpasyang maging konstant na tagasunod ng mga bidyong ipinaskil ng content creator. Sa kabuoan o lifetime na istadistika ng subskripsiyon na sumasaklaw sa panahon kung kailan nilikha ang tsanel, Hulyo 5, 2019 hanggang Marso 18, 2021., ang bilang ng respondente ay umabot na sa bilang mahigit 2, 414 at lalo pa itong nadaragdagan habang konsistent ang pagpapaskil ng content creator ng iba’t ibang akademikong bidyo. Ipinakikita ng datos na ito na tinatangkilik ng akademikong komunidad ng CatSU maging ng iba pang paaralan ang mga akademikong bidyong nakapaskil sa tsanel. Ang pagkakaroon nito lalo na ngayong bagong normal ay malaking tulong hindi lamang sa mga guro, kundi lalo’t higit sa mga mag-aaral. Ang pagdami ng subscribers ng tsanel ay isang indikasyon ng pagkagiliw ng mga manonood sa nasabing mga bidyo.

Views

Views ang tawag sa sandaling pinanood ng sinuman, subscriber man o hindi ang isang bidyo, akademikong bidyo, webinar, pelikula, musika, at iba pang klasipikasyong maaaring matagpuan sa mundo ng YouTube.

Kapag ang isang bidyo ay sinadyang iklik at pinanood, tapusin man ito o hindi ay mabibilang na ang views nito.

Kagaya ng subscriber, awtomatiko itong nabibilang ay agad na makikita sa ilalim ng pamagat ng bidyo, katabi ng bilang ng minuto/oras/araw/atb. na nakalipas kung kailan ito ipinaskil. Iba- iba ang paraan ng pag-view ng mga manonood. Ang iba ay hindi tinatapos ang buong bidyo, ang iba naman ay tinatapos ito. Gayunpaman, lahat ng ito ay nabibilang ng algoritomo ng YouTube at naipaalam agad hindi lamang sa content creator kundi maging sa mga manonood nito. Ang bilang ng views din ang nagpapakita kung patok ang bidyo, hindi patok, o kung ito ay viral sa mga manonood. Viral ang isang bidyo kung ito ay pinanood at sinundan ng napakaraming manonood at maaaring umabot sa daan-daang libo o kaya naman ay milyon-milyon kagaya ng mga bidyo ni Ivana Alawi.

Ang mabilisang panonood kagaya ng iilang segudong pamamalagi sa bidyo ay hindi nakukuwenta bilang views.

Kinakailangang umabot man lamang ito sa kung ilang minuto upang maisama bilang isang lehitimong views ng bidyo. Sa gayon, ilalahad sa bahaging ito ng pananaliksik ang tinakbo ng tsanel sa aspektong views batay na rin sa awtomatikong

(21)

pagkakalkula ng algoritmo ng Youtube.

Makikita sa talahanayan ang progresyon o pagtaas ng views ng YouTube Channel sa tatlong magkakaibang saklaw ng panahon.

Ang ikalawang kolum ay nagpapakita ng karagdagang views sa nakalipas na 28 araw, mula Pebrero 16 hanggang Marso 16, 2021.

Sa naturang saklaw ng panahon, nakalikom ang tsanel ng dagdag na 5,937 na views o taong nanood ng mga bidyong nakapaskil. Sa kabilang banda, ipinakikita ng ikatlong kolum ang bilang ng kabuoang views sa nakalipas na 365 na araw o isang taon na sumasaklaw mula Maro 17, 2020 hanggang Marso 16, 2021. Nakalikom ang buong tsanel ng kabuoang views na 41,383 katao o manonood. Kaugnay nito, makikita sa ikaapat na kolum ang kabuoang views mula nang nilikha ang tsanel noong Hulyo 5, 2019 hanggang Marso 16, 2021 at ito ay umabot na sa 52, 434 katao o manonood. Maliban sa naturang mga pigura, patuloy pa rin sa pagtaas o pagdagdag ng mga views sa bawat bidyong ipinaskil ng content creator. Nagpapakita itong solido o buo ang pagtangkilik ng mga subscribers sa nasabing tsanel. Ang pagklik ng bidyo makita pa lamang ang thumbnail nito sa

newsfeed ng Youtube ay pagpapamalas ng interes sa kontent ng tsanel.

Average View Duration

Average view duration ang tawag sa average o kabuoang oras o panahong pinanood ng lahat ng subscriber sa isang partikular na bidyo o maaari ding average o kabuoang oras na ginugol ng lahat ng subscribers sa lahat ng bidyo sa isang tsanel. Bilang halimbawa, sa simpleng turing, ang isang bidyong may habang 10 minuto ay maaaring panoorin nang buo kaya’y hindi tapusin. Maaaring tatlong minuto lamang ang iukol dito ng iba, at maaari namang walong minuto.

Upang makuha ang view duration, ang bilang ng minutong inukol sa naturang mga manood ay pagsasamasamahin (add or total) saka hahatiin (divide) ayon sa kabuoang bilang ng mga nanood.

Ang resulta nito ang siyang datos na tinatawag na view duration. Gayon paman, ang nabanggit na proseso ay di nakailangang gawin o kalkulahin ng may-ari ng tsanel sapagkat kusa itong nakukuwenta ng algoritmo ng YouTube. Nagpapabago-bago rin ang datos na ito habang may nadaragdag na manonood sa isang bidyo o mga bidyo na nakapaskil sa tsanel. Makikita ang pagkakaiba-iba ng view duration sa tatlong magkakaugnay na panahon

(22)

gamit ang sumusunod talahanayan 3 na nagpapakita ng datos sa nakalipas na 28 araw, 365 araw o isang taon, at lifetime o pangkabambuhay na saklaw.

Kasalungat ng mga naunang datos, ang average view duration ng buong tsanel ay hindi laging papataas. May mga pagkakataong ito ay pababa, at mayroon din namang hindi nagbabago. Nakadepende ito sa tagal ng panahong inilagi ng mga manonood sa panonood ng mga bidyo. Gaya ng nakasaad, kusa itong nakakalkula ng algoritomo ng YouTube at agad na napifidbak sa mga nagmamay-ari ng tsanel. Isa ito sa mga datos na mahahanap sa YouTube Studio na kaugnay ng YouTube channel. Batay dito, kinuha ng mananaliksik ang mga datos ng average view duration sa tatlo ring magkakaibang saklaw ng panahon. Ipinakikita ng talahanayan 3 ang average view duration sa nakalipas na 28 araw o mula Pebrero 16 hanggang Marso 16, 2021. Makikita ang kabuoan o average view duration sa saklaw na panahong nabanggit ay pawang apat na minuto at 12 segundo.

Ito ay mas mababa ng anim na segundo sa previous period nito o ang sinundang 28 araw. Samantala, ipinakikita rin ang average view duration sa nakalipas na 365 araw o isang taon (Marso 17, 2020- Marso 16, 2021). Makikita ritong ang

average view duration ng mga bidyo sa YouTube channel ay apat na minuto at dalawang segundo. Mas mababa rito ang view duration ng sinundang taon na umabot lamang sa isang minuto at 45 segundo. Ang pangkalahatang average view duration mula nang nilikha ang tsanel noong Hulyo 5, 2019 hanggang Marso 16 sa kasalukuyang taon.

Umabot lamang ito sa tatlong minuto at 33 segundo. Kung susuriing mabuti, makikita pababa ang datos na ipinakikita ng mga talahanayan.

Nangangahulugan itong hindi tinatapos ng mga manonood ang buong bidyo dahil sa baba ng mga average view duration. Ito ay isang mensahe para sa content creator na pagbutihan pa ang nilalaman ng bawat uploads upang tapusin ng mga manonood ang bidyo o kaya ay magtagal man lamang sila sa panonood.

Watch hours

Mahalaga ang watch hour para sa isang YouTuber. Maliban kasi sa pagkakaroon ng minimum na 1,000 subscribers at ay hinihingi rin ng algoritmo ng YouTube na dapat ay magkaroon ng 4,000 kabuoang watch hours ang isang YouTube channel para ito ay pumasa sa monetization program nito at malagyan ng mga ads o patalastas, at sa wakas ay kumita ito pagdating ng panahon.

(23)

Watch hours ang tawag sa kabuoang oras na nalikom ng tsanel mula sa pinagsama-samang minuto o oras ng pananatiling nakapanood ng subscribers. Habang tumatagal, at habang konsistent ang pagpaskil ng bidyo ng content creator, ang watch hours ay inaasahang pataas nang pataas.

Walang tsansang ito ay bumaba o manatili sa dati kapag marami o konsistent ang paskil. Kahit nga walang paskil kung patuloy na tinatangkilik ng mga tao ang isang bidyo, kahit na ito ay matagal nang naipaskil ay magtatamo pa rin ito ng karagdagang watch hours.

Kusa ring nakakalkula o nakukuwenta ng algoritmo ng YouTube ang mga pumapasok na watch hours hanggang sa huling minuto at segundo ay nabibilang din. Bawat araw ay kung itong nag-a- update kung kaya, araw-araw na nakakapagfidbak ang YouTube sa may- ari ng tsanel. Ang sekreto ng maraming tanyag na YouTuber para agad na mamonetize ang tsanel ay ang magpa- viral ng bidyo. Viral ang isang bidyo kung ito ay pinanood ng milyon- milyong tao. Dahil dito ay agad na nakalilikom ng libo-libong watch hours ang isang tsanel. Nagbubunsod ito ng agarang pagkaka-monetize ng nasabing tsanel. Sa ganang academic vlogging, nakasalalay sa itatagal ng mga mag- aaral sa panonood ng akademikong

bidyo upang masiguro ng content creator na makalikom ng maraming watch hours. Sa kabilang banda, dahil karunungan ang pangunahing layunin ng academic vlogging at hindi monetization, mas nagpopokus ang mga content creator ng ganitong genre ng vlog sa pagbuo ng akademikong bidyo kaysa sa paglikom ng watch hours.

Makikita sa Talahanayan 3 ang kabuoang watch hours na nalikom ng YouTube Chanel na Dr. Jovert Vlogs sa nakalipas na 28 araw, mula Pebrero 16 hanggang Marso 16, 2021. Batay sa mga datos na nakapaloob sa talahanayan 3, nakalikom ang naturang tsanel ng 417.2 na oras. Ito ay hindi lamang mula sa isang bidyo kundi pinagsama- samang watch hours ng lahat ng bidyo na pinanood ng subscribers sa nasabing saklaw ng panahon. Mapapansing ang may pinakamaraming nadagdag na oras ay sa nakalipas na 28 araw. Ito ay nakalikom ng halos 33 o 34 na oras.

Pinakamababang nadagdag na oras naman ang natamo sa petsang Marso 15 na umabot lamang sa pito hanggang walong oras. Ipinakikita ng datos na ito na iba-iba ang maaaring malikom na oras o watch hours sa bawat araw.

Nakadepende sa kalidad ng bidyo ang itatagal ng isang manonood sa bidyong iyon. Malaki ang tendesi na kakaunti ang manonood ng isang kabagot-bagot

(24)

na bidyo at marami naman ang maaaring mahatak ng isang masaya at kapana-panabik na panoorin. Kaugnay nito, makikita sa sumusunod na grap ang natamong watch hours sa nakalipas na isang taon at sa pangkalahatan mula nang nilikha ang tsanel.

Makikita rin ang nalikom na watch hours sa nakalipas na 365 araw o isang taon. Ito ay sumasaklaw sa mga petsang Marso 17, 2020 hanggang Marso 16, 2021. Batay rito, ang tsanel ay nakatipon ng 2,789.7 na oras sa nasabing saklaw ng panahon.

Pinakamataas na naimbag na watch hour ang mga petsa sa pagitan ng Hulyo at Oktubre 2020 at saka pumadausdos pababa mula Nobyembre hanggang Disyembre.

Nagsimula lamang ulit itong magtamo ng malalaking pigura ng watch hours pagsapit ng Enero 2021. Maraming konsiderasyon at dahilan kung bakit ganito ang nalikom na datos na nakapaloob dito. Isa sa mga salik na nakaapekto sa ganitong patern ay ang konsistensi ng uploads. Halimbawa, kakaunting watch hours ang posibleng matamo ng isang tsanel na lingguhan ang uploads kumpara sa tsanel na ginagawa ito nang arawan. Kaya ang watch hours ay nakasalalay sa sipag ang content creator at sa dalas ng kaniyang pagpaskil ng mga bagong bidyo.

Ang nalikom na watch hours sa buong durasyon ng pagpaskil ng kontent o magmula nang ito ay nilikha noong Hulyo 5, 2019 hanggang Marso 16, 2021. Batay sa datos na nakatala sa talahanayan 3, makikitang ang kabuong watch hours ng YouTube channel ng mananaliksik ay 3,113.2 oras. Ang malalaking bahagdan ng watch hours ay natamo sa pagitan ng Hulyo 2020 hanggang Enero 2021 samantalang kakaunti lamang ang naidagdag mula Enero 2020 hanggang Hulyo 2020. Gayon pa man, patuloy ang paglikom ng watch hours ang naturang YouTube channel hanggang sa kasaluluyan. Sa katunayan, mahigit 800 oras na lamang kailangan bago makatupad ang tsanel sa monetization requirement ng YouTube.

Kongklusyon

Matapos na matalakay at masuri ang mga datos na nakalap ng mananaliksik, nabuo ang sumusunod na kongklusyon ng pag-aaral: 1.

Maaaring makabuo ng akademikong bidyo sa anumang asignatura at ilagay ito sa YouTube bilang mga suplimentaryong pagtalakay sa panahon ng dati at bagong normal at lampas pa. 2. Ang mga akademikong bidyo ay maaaring uriin ayon sa webinar, live streaming, e-pagtalakay,

(25)

awtput ng mga mag-aaral, video clips, at slide show. Masasalamin sa views, watch hours, subscription, at view duration ang pangkalahatang performans ng isang YouTube channel.

Sa gayon, iminumungkahi ng kasalukuyang mananaliksik ang paggamit ng nasabing aplikasyon bilang salalayan ng mga aralin sa alinmang lebel ng edukasyon at sa anumang asignatura upang mas maikintal sa isipan ng mga mag-aaral ng kinakailangan nilang kaalaman sa panahon man ng pandemya o lampas pa. Gayondin, malugod na iminumungkahi ng mananaliksik ang 40 akademikong bidyo na magamit ng kaguruan sa antas tersarya sa pagtuturo nila sa kanilang mga mag- aaral.

Sanggunian

Arthurs, J., Drakopoulou, S., & Gandini, A. (2020). Researching YouTube, Convergence: the international journal of research into new media teachnology. Vol. 24, No. 1. Retrieved from:

https://journals.sagepub.com/doi/abs/1 0.1177/1354856517737222

Badayos, P.B. (2008). Metodolohiya sa pagtuturo at pagkatuto ng/sa Filipino, mga teorya, simulain, at istratehiya.

Malabon City: Mutya Publishing House, Inc.

Bernales, R.A., Cordero, M.A.B., Cabanlong, A.S., Golosinda, M.L., Mayor, G.L., Lopez, L.M., Balunsay, J.R., Tindugan, S.M., & Gasic, R.M.

(2018). Malayuning komunikasyon sa lokal at global na konteksto. Malabon City: Mutya Publishing House, Inc.

CHED Memorandum Order No. 04, serye 2020 Guidelines in the Implementation of Flexible Learning in Accordance with the pertinent provisions of Republic Act 7722 na lalong kilala sa tawag na “Higher Education Act of 1994.

Jones, T. & Cuthrell, C. (2021). Youtube:

educational potentials and pitfalls.

Interdisciplinary Journal of Practice, Theory, and Applied Research, Vol. 28, No. 1. Retrieved from:

https://www.tandfonline.com/doi/abs/

10.1080/07380569.2011.553149

Republic Act 11469 na kilala sa tawag na “Bayanihan to Heal as One Act”

Snelson, C. (2021). YouTube across disciplines: a literature review.

Educational technology faculty presentations and publications.

(26)

Retrieved from:

https://scholarworks.boisestate.edu/edt ech_facpubs/11/

Soukup, P. A. (2014). Looking at, through, and with YouTube. Santa Clara University. Retrieved from:

https://scholarcommons.scu.edu/comm /102/

Wahyuni, A. (2021). The use of YouTube video in encouraging speaking skills. Retrieved from:

http://pustakailmu.id/index.php/pusta kailmu/article/view/62

Mga Sanggunian

NAUUGNAY NA DOKUMENTO

Tayo man ng mga tahanan natin, kundi ang ang lumagay sa kanilang kalaga- pagdudulot din naman ng mga yan, paglid na pag6d ka sa tra- kaluguran sa kabiya.k ng puso baho, kauwi-uwi mo pa,

Marahil tulak ng kaniyang pagkakaunawa kung paano binubuhay at binibigyan ng kahulugan ang ganitong mga imahen ng tradisyong pumapalibot sa kanila, patuloy na pinaghugutan ng eskultor